Tvorcovia webového prehliadača Vivaldi zverejnili novú verziu technického náhľadu

Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Vi­val­di od tvor­cu Ope­ry bol ak­tua­li­zo­va­ný a te­raz je k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie a tes­to­va­nie ver­zia Tech­ni­cal Pre­view 4, kto­rá pri­ná­ša ve­ľa no­vých fun­kcií. Od pr­vej pra­cov­nej ver­zie z ja­nuá­ra 2015 uro­bi­li vý­vo­já­ri znač­ný pok­rok. Prav­da, ma­jú pred se­bou eš­te ve­ľa prá­ce, ak chcú po­núk­nuť vý­kon­nú al­ter­na­tí­vu k pre­hlia­da­čom Goog­le Chro­me či Ope­ra.

Pod­ľa ozná­me­nia tí­mu sa no­vin­ky tý­ka­jú pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia, ov­lá­da­nia pre­hlia­da­ča ges­ta­mi a mož­nos­tí ďal­šie­ho roz­ši­ro­va­nia. Po­nu­ka nas­ta­ve­ní (Set­tings) je bo­hat­šia a zá­ro­veň aj na­vi­gá­cia v ňom sa zlep­ši­la. Ove­ľa lep­šie sú aj klá­ve­so­vé skrat­ky, ich rých­ly náh­ľad po­nú­ka Key­board Cheat Sheet.

vivaldi_keyboard.png

Po no­vom sa mož­no me­dzi kar­ta­mi (tabs) pre­pí­nať po­mo­cou ko­lies­ka my­ši. K dis­po­zí­cii je aj pod­po­ra pre roz­ší­re­nia Goog­le Chro­me. Pod­ľa tvor­cov je pre­hlia­dač Vi­val­di už prip­ra­ve­ný na Win­dows 10 a zlep­ši­la sa aj pod­po­ra dis­ple­jov s vy­so­kým roz­lí­še­ním.

Zdroj: vi­val­di.net
news.sof­tpe­dia.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter