Ako je to s návratom k pôvodnej inštalácii Windows po upgrade na Windows 10?

Ako je zná­me, Mic­ro­soft umož­ní pou­ží­va­te­ľom s ori­gi­nál­nym sys­té­mom Win­dows 7 a Win­dows 8.1 po do­bu jed­né­ho ro­ka bez­plat­ný up­gra­de na sys­tém Win­dows 10. Bu­de však mož­né po ak­tua­li­zá­cii za­dar­mo na Win­dows 10 us­ku­toč­niť downgra­de na Win­dows 8 a Win­dows 7 bez to­ho, aby bo­lo tre­ba ku­po­vať no­vú li­cen­ciu na OS?

Mic­ro­soft uvie­dol, že po up­gra­de na Win­dows 10 bu­dú mať pou­ží­va­te­lia je­den me­siac mož­nosť vrá­tiť sa na svo­jich za­ria­de­niach k star­šie­mu ope­rač­né­mu sys­té­mu. Ak te­da zis­tí­te, že vám no­vý ope­rač­ný sys­tém ne­vy­ho­vu­je, čo naj­skôr si ob­nov­te pred­chá­dza­jú­cu ver­ziu Win­dows. Pod­ľa vy­jad­re­nia zá­stup­cu Mic­ro­sof­tu však aj po up­ly­nu­tí jed­né­ho me­sia­ca bu­de mož­nosť vrá­tiť sa k pô­vod­nej in­šta­lá­cii po­mo­cou štan­dar­dnej ob­no­vy sys­té­mu, te­da cez od­diel Re­co­ve­ry, ak je k dis­po­zí­cii, ale­bo po­mo­cou in­šta­lač­né­ho mé­dia.

No po­žia­dav­ka na downgra­de mô­že vznik­núť aj pri no­vo za­kú­pe­ných po­čí­ta­čoch. Veľ­kí vý­rob­co­via pre­to plá­nu­jú tú­to mož­nosť po­nú­kať. Nap­rík­lad HP umož­ní prejsť z Win­dows 10 na Win­dows 8 Pro ale­bo Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal.

Zdroj: crn.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter