Microsoft vydal finálnu verziu Office pre Windows 10

Mic­ro­soft zba­vil Of­fi­ce pre Win­dows 10 ozna­če­nia Pre­view. Eš­te pred ofi­ciál­nym uve­de­ním 29. jú­la te­da pos­ky­tol tes­te­rom fi­nál­nu ver­ziu svo­jich kan­ce­lár­skych ap­li­ká­cií. Do­kon­če­ný Word, Excel a Power­Point sú ur­če­né na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie a to je aj dô­vod, pre­čo bu­dú op­ro­ti des­kto­po­vým náp­ro­tiv­kom tro­chu oklieš­te­né.

No ak pat­rí­te k me­nej ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom a pot­re­bu­je­te len zá­klad­né edi­tač­né fun­kcie, sú tie­to ap­li­ká­cie vý­bor­né. Sú to­tiž rých­le a veľ­mi jed­no­du­cho pou­ži­teľ­né. Mic­ro­soft do nich in­teg­ro­val OneD­ri­ve, tak­že mô­že­te do­ku­men­ty up­ra­vo­vať v clou­de a ke­dy­koľ­vek v úp­ra­vách pok­ra­čo­vať tam, kde ste pres­ta­li. Veľ­ké lá­kad­lo bu­de pred­sta­vo­vať aj nu­lo­vá ce­na tých­to ap­li­ká­cií.

Mic­ro­soft bu­de pris­tu­po­vať k Win­dows 10 ako k služ­be, tak­že bu­de ope­rač­ný sys­tém aj prid­ru­že­né ap­li­ká­cie pra­vi­del­ne, az­da me­sač­ne, ak­tua­li­zo­vať. Keď­že ap­li­ká­cie Of­fi­ce pre Win­dows 10 sú sú­čas­ťou šir­šej stra­té­gie Mic­ro­sof­tu pre Of­fi­ce, bu­dú ta­kis­to pra­vi­del­ne ak­tua­li­zo­va­né.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter