Helma Lumos svetelne informuje vodičov o zmene pohybu cyklistu pred ním

Nas­le­du­jú­ce­mu vy­ná­le­zu sa po­da­ri­lo ob­ja­vil di­eru na tr­hu a mo­men­tál­ne sa sna­ží vy­zbie­rať pot­reb­né fi­nan­cie na to, aby ju mo­hol za­plá­tať. Ide o cyk­lis­tic­kú hel­mu Lu­mos, kto­rá po­nú­ka in­teg­ro­va­né bez­peč­nos­tné os­vet­le­nie, ozna­mu­jú­ce os­tat­ným účas­tní­kom pre­máv­ky kaž­dú zme­nu po­hy­bu svoj­ho no­si­te­ľa.

S pro­jek­tom Lu­mos Hel­met priš­li is­tí vý­vo­já­ri a cyk­lis­ti z Bos­to­nu, kto­rí ma­jú v sú­čas­nos­ti k dis­po­zí­cii jej funkč­ný pro­to­typ. Lu­mos Hel­met sa bez­peč­nos­tný­mi nor­ma­mi ne­lí­ši od bež­ných he­liem. Zlep­še­ním sú však in­teg­ro­va­né LED na če­le a te­me­ne, kto­ré svie­te­ním či bli­ka­ním upo­zor­ňu­jú na prí­tom­nosť cyk­lis­tu. Bo­nu­som je vo­dov­zdor­ný ov­lá­dač, kto­rý si cykl­ista upev­ní na ria­did­lá a pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho mô­že bez­drô­to­vo spúš­ťať sve­tel­nú sig­na­li­zá­ciu v prí­pa­de od­bo­čo­va­nia. Na spo­ma­le­nie a br­zde­nie upo­zor­ní hel­ma sa­ma, a to vďa­ka za­bu­do­va­né­mu po­hy­bo­vé­mu sen­zo­ru.

helma_brzdenie.gif

Hel­ma Lu­mos so svo­jou sve­tel­nou sig­na­li­zá­ciou má byť len akým­si dopl­nkom, tak­že zrej­me sa jej ne­po­da­rí úpl­ne nah­ra­diť sig­na­li­zá­ciu v po­do­be na­tiah­nu­tia pa­že tes­ne pred od­bo­čo­va­ním. Hel­ma má hmot­nosť prib­liž­ne 410 g a na­bí­ja sa cez ká­bel USB maximál­ne 2,5 ho­di­ny.

Lu­mos Hel­met mo­men­tál­ne náj­de­te na Kic­kstar­te­ri, kde sa mu už po­da­ri­lo vy­zbie­rať na roz­beh­nu­tie vý­ro­by a dis­tri­bú­cie viac, ako si spo­čiat­ku sta­no­vi­la - 125-ti­síc USD. Kú­piť si ju mô­že­te za 99 USD. Pr­vé ku­sy by sa ma­li dos­tať do rúk zá­ujem­cov v ap­rí­li 2016.

 

Video:


Zdroj: kic­kstar­ter.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter