Skladacia klávesnica od Microsoftu je dostupná za necelých 100 USD

Na za­čiat­ku ro­ka priš­la spo­loč­nosť Mic­ro­soft s no­vin­kou v po­do­be mi­nia­túr­nej skla­da­cej klá­ves­ni­ce, kto­rú mož­no pri­po­jiť nie­len k za­ria­de­niam s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows, ale aj k tab­le­tom či te­le­fó­nom vy­uží­va­jú­cim An­droid, OS X ale­bo iOS. Naj­nov­šie sa bez­drô­to­vá klá­ves­ni­ca dos­ta­la do pre­da­ja.

klavesnica_skladacia.jpg

Roz­me­ry klá­ves­ni­ce Mic­ro­soft Uni­ver­sal Fol­dab­le Key­board v roz­lo­že­nom sta­ve sú 29,5 × 12,5 × 0,58 cm. Po zlo­že­ní na po­lo­vi­cu je to len 14,7 × 12,5 × 1,15 cm. V ta­kej­to for­me ju mož­no no­siť kde­koľ­vek so se­bou.

klavesnica_skladacia2.jpg

Klá­ves­ni­ca sa dá spá­ro­vať pros­tred­níc­tvom fun­kcie Blue­tooth na­raz až s dvo­ma za­ria­de­nia­mi, me­dzi kto­rý­mi sa pou­ží­va­teľ jed­no­du­cho pre­pí­na po­mo­cou klá­ve­sov vy­hra­de­ných na to. In­teg­ro­va­ná ba­té­ria vy­dr­ží na jed­no na­bi­tie až tri me­sia­ce. Po vy­bi­tí ju mož­no opäť na­biť cez ko­nek­tor mic­roUSB. Klá­ves­ni­ca sa za­pí­na auto­ma­tic­ky roz­lo­že­ním a vy­pí­na sa, nao­pak, zlo­že­ním na po­lo­vi­cu. Klá­ves­ni­ca je ok­rem iné­ho od­ol­ná pro­ti vo­de, tak­že v prí­pa­de ne­ho­dy bu­de­te môcť aj na­ďa­lej pok­ra­čo­vať vo svo­jej prá­ci.

klavesnica_skladacia3.jpg

Klá­ves­ni­ca Mic­ro­soft Uni­ver­sal Fol­dab­le Key­board sa ší­ri na tr­hu len pos­tup­ne. V sú­čas­nos­ti si ju mož­no za­kú­piť za 99,95 USD cez ofi­ciál­ny ob­chod Mic­ro­sof­tu ale­bo cez Ama­zon.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter