Aktualizácia Android Wear prinesie interaktívne ciferníky

Goog­le plá­nu­je uviesť no­vú fun­kciu ur­če­nú na od­ov­zdá­va­nie správ me­dzi smart ho­din­ka­mi, kto­rá má byť za­čle­ne­ná do naj­nov­šej ak­tua­li­zá­cie An­droid Wear. In­for­má­cie o tom pri­nie­sol web Phan­droid.

Ope­rač­ný sys­tém An­droid Wear pou­ží­va množ­stvo in­te­li­gen­tných ho­di­niek vrá­ta­ne Mo­to­ro­la Mo­to 360, LG G Watch Ur­ba­ne a So­ny SmartWatch 3.

Ok­rem mes­sa­gin­go­vej služ­by Phan­droid upo­zor­nil aj na ďal­šie no­vé fun­kcie v An­droid Wear. Služ­bou na po­sie­la­nie správ me­dzi smart ho­din­ka­mi by Goog­le do­rov­nal nás­kok App­lu, kto­ré­ho in­te­li­gen­tné ho­din­ky už umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom po­sie­lať si nav­zá­jom sprá­vy. Ok­rem texto­vých správ si bu­dú môcť pou­ží­va­te­lia ho­di­niek s An­droid Wear po­sie­lať aj emo­dži či ná­lep­ky. Fun­kcia sa bu­de na­zý­vať To­get­her.

Ak­tua­li­zá­cia pri­ne­sie údaj­ne aj pod­po­ru pre „inter­ak­tív­ne ci­fer­ní­ky" a zlep­še­nie ov­lá­da­nia po­mo­cou gest. S tým však sú­vi­sí aj zme­na do­te­raz pou­ží­va­ných gest - zme­ní sa zá­klad­né ges­to na ot­vo­re­nie po­nu­ky s ap­li­ká­cia­mi, kon­tak­tmi a hla­so­vý­mi prí­kaz­mi. Dos­ta­ne­te sa k nim po­tiah­nu­tím prs­ta spra­va do­ľa­va. Vo­do­rov­ným ges­tom bu­de mož­né me­niť far­bu ci­fer­ní­ka a zob­ra­zo­va­né in­for­má­cie.

android_wear_interative_watchfaces.jpg

Za­tiaľ nie je jas­né, ke­dy no­vé fun­kcie do­pu­tu­jú na zá­päs­tia pou­ží­va­te­ľov, pod­ľa Phan­droi­du pô­vod­ne plá­no­val Goog­le sprís­tup­niť ak­tua­li­zá­ciu 28. jú­la, ale te­raz vraj jej vy­da­nie od­su­nul na za­tiaľ neur­če­ný ter­mín v prie­be­hu augus­ta.

Zves­ti o no­vých služ­bách vy­vo­la­li ne­jed­noz­nač­né reak­cie pou­ží­va­te­ľov. Na webe Red­dit sa väč­ši­na dis­ku­tu­jú­cich vy­jad­ri­la, že Goog­le by mal ve­no­vať po­zor­nosť rad­šej predĺže­niu vý­dr­že ba­té­rie v smart ho­din­kách. Jej krát­ka vý­drž to­tiž brá­ni pou­ží­va­te­ľom vy­uží­vať no­vé fun­kcie.

Zdá sa, že po uve­de­ní App­le Watch Goog­le pri­chá­dza o veľ­ké množ­stvo pou­ží­va­te­ľov in­te­li­gen­tných ho­di­niek. Ho­ci App­le uvie­dol svo­je ho­din­ky tak­mer rok po tom, čo Goog­le na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii I/O 2014 pred­sta­vil An­droid Wear, pod­ľa úda­jov Sli­ce In­telli­gen­ce už v ce­los­ve­to­vých pre­da­joch in­te­li­gen­tných ho­di­niek Goog­le za­os­tá­va za Ap­plom.

Pod­ľa toh­to zdro­ja kom­bi­no­va­né pre­da­je všet­kých vý­rob­cov pou­ží­va­jú­cich vo svo­jich smart ho­din­kách An­droid Wear vrá­ta­ne Mo­to­ro­ly, LG a Sam­sun­gu do­siah­li len 720 000 ku­sov. Na po­rov­na­nie, App­lu sa údaj­ne po­da­ri­lo pre­dať 957 000 ku­sov App­le Watch do 24 ho­dín po ich uve­de­ní na trh.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter