Samsung chystá displej s rekordným rozlíšením 11K

V ju­ho­kó­rej­ských mé­diách sa ob­ja­vi­la sprá­va, že Sam­sung za­čí­na s vý­vo­jom 11K pa­ne­lov, kto­ré plá­nu­je uviesť na trh v ro­ku 2018. Vý­voj sa bu­de us­ku­toč­ňo­vať v spo­lup­rá­ci so vzde­lá­va­cí­mi, vý­skum­ný­mi a vlád­ny­mi sku­pi­na­mi, pri­čom ju­ho­kó­rej­ská vlá­da doň chce in­ves­to­vať 26,78 mi­lió­na do­lá­rov.

Pr­vé tes­to­va­cie 11K pa­ne­ly s 2250 ppi by ma­li byť k dis­po­zí­cii v ro­ku 2018. Na po­rov­na­nie, dneš­né špič­ko­vé smar­tfó­ny s Quad HD ma­jú roz­lí­še­nie 2560 × 1440 (534 ppi na 5,5-pal­co­vom dis­ple­ji). Ďal­ším kro­kom by bo­lo 4K (3840 × 2160 pixelov s hus­to­tou 800 ppi na 5,5-pal­co­vom dis­ple­ji). Mal by však zmy­sel 11K dis­plej pre mo­bil­né za­ria­de­nia?

Pri rov­na­kej uh­lo­prieč­ke 5,5 pal­ca by 11K pa­nel po­nú­kol roz­lí­še­nie asi 11 000 × 6000 pixelov so spo­mí­na­nou hus­to­tou 2250 ppi. To by si vy­ža­do­va­lo ob­rov­ský vý­poč­to­vý vý­kon CPU aj GPU, čo by ma­lo nes­mier­ny vplyv na vý­drž ba­té­rie. Za pár ro­kov sí­ce mo­bil­né či­py a ba­té­rio­vé tech­no­ló­gie za­zna­me­na­jú is­tý pok­rok, no aj tak by to bo­lo dis­ku­ta­bil­né.

No je­den vcel­ku dob­rý dô­vod na vy­tvo­re­nie ta­ké­ho­to dis­ple­ja ne­dáv­no uvie­dol na wor­ksho­pe vý­kon­ný ria­di­teľ Sam­sung Dis­play Chu Hye Yong, kto­rý vy­svet­lil, že dis­plej s ta­kým­to su­per­vy­so­kým roz­lí­še­ním by vy­tvá­ral op­tic­kú ilú­ziu po­dob­nú sle­do­va­niu 3D ob­sa­hu.

Spot­re­bi­te­lia však pre­ja­vi­li len ma­lý zá­ujem o 3D te­le­ví­zo­ry a smar­tfón Ama­zon Fi­re Pho­ne s „dy­na­mic­kou per­spek­tí­vou", po­dob­nou 3D efek­tu. Ne­dáv­ny nás­tup sys­té­mov vir­tuál­nej reali­ty zrej­me na­čis­to za­tla­čí 3D do úza­dia.

Kon­ku­ren­ti v sú­čas­nos­ti ta­kis­to pra­cu­jú na pa­ne­loch s vy­so­kým roz­lí­še­ním. Nap­rík­lad čín­ska spo­loč­nosť BOE pred­sta­vi­la za­čiat­kom jú­na pro­to­typ 82-pal­co­vé­ho 10K (10 240 × 4320 pixelov, 135 ppi) TV pa­ne­la s po­me­rom strán 21:9.

Pod­ľa oča­ká­va­nia do­dáv­ky Ultra HD (4K) TV pa­ne­lov do­siah­nu v tom­to ro­ku pe­net­rá­ciu 15 až 20 %.

Zdroj: di­gi­ti­mes.com
tech­spot.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter