Microsoft po ústupe z internetovej reklamy prestáva podporovať aj niektoré aplikácie

Mic­ro­soft sa zba­vu­je svoj­ho inter­ne­to­vé­ho rek­lam­né­ho biz­ni­su a pre­dá­va aj svo­je ma­py Bing spo­loč­nos­ti Uber. Už sme vás in­for­mo­va­li, že pre­daj in­zer­cie pre je­ho služ­by Sky­pe, MSN, Out­look.com, Xbox a pod. bu­de za­bez­pe­čo­vať ame­ric­ká spo­loč­nosť AOL. No v nas­le­du­jú­cich nie­koľ­kých me­sia­coch chce red­mon­dská spo­loč­nosť stiah­nuť aj svo­je mo­bil­né ap­li­ká­cie vy­sta­va­né na MSN (pred­tým Bing apps). Ap­li­ká­cie vy­vi­nul tím Bing Ap­pEx a v mi­nu­lom ro­ku bo­li reb­ran­do­va­né na MSN Apps a por­to­va­né na iOS a An­droid.

Spo­loč­nosť te­raz po­sie­la pou­ží­va­te­ľom ap­li­ká­cií MSN Health & Fit­ness, MSN Tra­vel a MSN Food & Drink ozná­me­nia, že plá­nu­je ukon­čiť po­nu­ku tých­to ap­li­ká­cií pre všet­ky plat­for­my - Win­dows, iOS a An­droid. Ap­li­ká­cie Food & Drink a Tra­vel ma­jú kon­čiť 28. sep­tem­bra a Health & Fit­ness 1. no­vem­bra. Mic­ro­soft však nep­re­ru­ší pod­po­ru pre ďal­šie ap­li­ká­cie MSN, ako News, Weat­her, Sports, Mo­ney, kto­ré plá­nu­je sprís­tup­niť pre Win­dows 10 aj iné plat­for­my. Ho­vor­ca spo­loč­nos­ti uvie­dol, že v sú­vis­los­ti s tý­mi­to po­hyb­mi sa nep­red­pok­la­dá ni­ja­ké ďal­šie zni­žo­va­nie poč­tu pra­cov­ných miest. Ďalej ho­vor­ca zdô­raz­nil, že Mic­ro­soft na­priek tým­to kro­kom ne­kon­čí s Bin­gom a je od­hod­la­ný pok­ra­čo­vať aj v pre­vádz­ko­va­ní strán­ky MSN.

Časť ob­sa­hu, kto­rý pos­ky­tu­jú kon­čia­ce ap­li­ká­cie, sa bu­de ďa­lej pos­ky­to­vať na ďal­ších mies­tach, nap­rík­lad na do­mov­skej strán­ke MSN. Mic­ro­soft pres­ta­ne pod­po­ro­vať aj svo­ju webo­vú ap­li­ká­ciu Pho­to­Synth umož­ňu­jú­cu vy­tvo­riť 3D pros­tre­die z pos­kla­da­ných fo­tog­ra­fií, kto­rá bo­la vy­vi­nu­tá v dnes už neexis­tu­jú­cich Mic­ro­soft Li­ve Labs. Dá­tum ukon­če­nia nie je zná­my, spo­loč­nosť však ra­dí pou­ží­va­te­ľom, aby si pre­nies­li svo­je ob­ráz­ky a dá­ta z ap­li­ká­cie na iné mies­to. No clou­do­vá služ­ba Pho­to­Synth bu­de na­ďa­lej fun­go­vať.

Bing je te­da ďal­šia ob­lasť, kam ve­de­nie Mic­ro­sof­tu za­me­ria­va svo­ju po­zor­nosť pri ús­por­ných opat­re­niach po tom, čo mi­nu­lý týž­deň bo­lo ozná­me­né pre­pus­te­nie 7800 pra­cov­ní­kov z di­ví­zií har­dvé­ru a za­ria­de­ní.

Zdroj: zdnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter