Doplnok Slidenjoy umožní pridať k notebooku ďalšie dva displeje

Tí, kto­rí pra­cu­jú na mo­bil­ných za­ria­de­niach, už is­te za­ži­li si­tuáciu, keď by sa im zi­šiel ďal­ší dis­plej. Mož­no prá­ve pre nich sa čr­tá rie­še­nie v po­do­be dopl­nku k no­te­boo­ku, kto­rý na por­tá­li Kic­kstar­ter pred­sta­vil bel­gic­ký star­tup Sli­den­joy.

Za­ria­de­nie umož­ňu­je pri­dať k no­te­boo­ku je­den ale­bo dva ten­ké a ľah­ké full HD dis­ple­je s veľ­kos­ťou 13, 15 ale­bo 17 pal­cov. Dis­ple­je mož­no pou­žiť pre plat­for­mu Mac aj PC a vďa­ka hli­ní­ko­vým zá­ve­som sa da­jú voľ­ne otá­čať o 180 stup­ňov. Mô­že­te si tak zdvoj­ná­so­biť ale­bo stroj­ná­so­biť ob­raz a nap­rík­lad uká­zať po­čas ob­chod­né­ho ro­ko­va­nia pre­zen­tá­ciu oso­be se­dia­cej na dru­hej stra­ne sto­la. No dopl­nko­vý dis­plej sa zí­de nap­rík­lad aj pri prá­ci, edi­tá­cii mé­dií či hra­ní hier.

Video:


Pou­ží­va­te­lia mô­žu za­ria­de­nie Sli­den'Joy mag­ne­tic­ky uchy­tiť k za­dnej stra­ne dis­ple­ja no­te­boo­ku, čím zís­ka­jú mo­ni­tor(y) na­vy­še. Prí­dav­né dis­ple­je sú na­pá­ja­né z no­te­boo­ku cez je­den port USB 3.0 ale­bo dva por­ty USB 2.0.

slidenjoy_2.jpg

Spo­lu­zak­la­da­teľ star­tu­pu Charley Jeu­ne­hom­me prez­ra­dil, že pro­to­typ je sí­ce pl­no­funkč­ný, no na zá­ve­soch a ďal­ších kom­po­nen­toch sa eš­te pra­cu­je, pre­to na ob­ráz­koch za­ria­de­nia vid­no zá­ve­sy tla­če­né 3D tla­čou (nie z hli­ní­ka) a ďal­šie do­čas­né pr­vky. Hmot­nosť a hrúb­ka fi­nál­ne­ho pro­duk­tu bu­de zá­vi­sieť od vý­rob­ných kom­po­nen­tov. Pro­to­typ s dvo­ma dopl­nko­vý­mi dis­plej­mi má hrúb­ku 1,7 cm, no ko­neč­ná ver­zia mô­že byť eš­te ten­šia.

Video:


Pris­pie­va­te­lia mô­žu zís­kať Sli­den'Joy s jed­ným dis­ple­jom za 199 eur a ver­ziu s dvo­ma prí­dav­ný­mi dis­plej­mi za 299 eur. Vy­brať si mô­žu z via­ce­rých povr­cho­vých úp­rav vrá­ta­ne dre­va, uh­lí­ka a ko­že, no za niek­to­ré si bu­dú mu­sieť prip­la­tiť.

slidenjoy_3.jpg

Kam­paň na Kic­kstar­te­ri potr­vá do 9. augus­ta, z plá­no­va­nej su­my 300 000 eur sa už vy­zbie­ra­la viac ako po­lo­vi­ca (vy­še 161 000 eur). Ak bu­de kam­paň ús­peš­ná, do­dáv­ky by sa ma­li za­čať už v de­cem­bri toh­to ro­ka.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter