Moorov zákon stále platí. IBM a jeho partneri ukázali 7 nm testovací čip

IBM spo­lu s par­tner­mi ako Sam­sung, vý­rob­ca či­pov Glo­bal­Foun­dries a Newyor­ská štát­na uni­ver­zi­ta, uká­za­li pro­to­typ 7 nm či­pu, kto­rý je o dve ge­ne­rá­cie vy­spe­lej­ší v po­rov­na­ní s dneš­ný­mi špič­ko­vý­mi čip­mi, má štvor­ná­sob­ný po­čet ob­vo­dov a dvoj­ná­sob­ný vý­kon.

Tes­to­va­cí čip sí­ce ob­sa­hu­je tran­zis­to­ry, ale je to skôr vý­skum­ný a vý­vo­jo­vý pro­jekt ako fi­nál­ny pro­dukt, kto­rý sa dá za­bu­do­vať do vý­poč­to­vé­ho za­ria­de­nia, ako je no­te­book, server či smar­tfón. Je to však dô­le­ži­tý krok, kto­rý roz­ši­ru­je plat­nosť Moo­rov­ho zá­ko­na a je prís­ľu­bom sta­bil­né­ho pok­ro­ku v po­čí­ta­čo­vom prie­mys­le.

Po­čas vý­vo­ja, kto­rý ma­po­val Moo­rov zá­kon, sa po­čí­ta­če zmen­ši­li z roz­me­rov chlad­nič­ky na veľ­kosť smar­tfó­nu, kto­rý si mô­že­te dať do vrec­ka. Ale vý­voj kaž­dej no­vej ge­ne­rá­cie či­po­vej tech­no­ló­gie je čo­raz ná­roč­nej­ší, vy­ža­du­je ro­ky vý­sku­mu ma­te­riá­lov a vý­rob­né za­ria­de­nia za de­siat­ky mi­liárd do­lá­rov. IBM však naz­na­ču­je schod­nú ces­tu k ďal­šej mi­nia­tu­ri­zá­cii či­pov, kto­rá by moh­la viesť k vý­kon­nej­ším smart ho­din­kám a mož­no aj ku kon­tak­tným šo­šov­kám s roz­ší­re­nou reali­tou.

Dneš­né či­py Sam­sun­gu či In­te­lu sa vy­rá­ba­jú 14 nm tech­no­ló­giou (na lep­šiu pred­sta­vu: roz­mer 14 nm je 7000-krát ten­ší ako ľud­ský vlas). Ďal­šia ge­ne­rá­cia bu­dú 10 nm či­py, kto­ré umož­nia zdvoj­ná­so­biť po­čet ob­vo­dov na da­nej plo­che. A o dve ge­ne­rá­cie nes­kôr to bu­dú 7 nm či­py, te­da ta­ké, ako uká­za­lo IBM.

10 nm tech­no­ló­gia zlep­ší po­mer spot­re­by a vý­ko­nu o 40 %, prí­pad­ne o 50 % op­ro­ti dneš­ným 14 nm či­pom, za­tiaľ čo 7 nm tech­no­ló­gia zlep­ší ten­to po­mer o ďal­ších 50 % op­ro­ti 10 nm ge­ne­rá­cii.

Vo vý­vo­ji no­vých vý­rob­ných pro­ce­sov mal do­te­raz ve­dú­ce pos­ta­ve­nie In­tel. Kaž­dé dva ro­ky uvie­dol no­vú ge­ne­rá­ciu či­pov. No zdá sa, že 10 nm tech­no­ló­gia mu spô­so­bu­je prob­lé­my. A o vý­vo­ji 7-na­no­met­ro­vej sa do­siaľ ve­rej­ne ne­vy­jad­ril. IBM a je­ho spo­jen­ci však te­raz uká­za­li, že aj 7 nm vý­ro­ba je reál­na. Kľú­čo­vú úlo­hu pri nej bu­de hrať zlú­če­ni­na kre­mí­ka a ger­má­nia a tech­no­ló­gia op­tic­ké­ho lep­ta­nia za pou­ži­tia extrém­ne ultra­fia­lo­vé­ho svet­la.

Po­čí­ta­čo­vé či­py sú pos­ta­ve­né na wafe­roch z kryš­ta­lic­ké­ho kre­mí­ka, ale vý­rob­co­via sa už dlh­šie poh­rá­va­jú s my­šlien­kou zme­ny che­mic­ké­ho zlo­že­nia wafe­rov. Vý­skum­ní­ci IBM pri­da­li pri 7 nm či­poch na wafer vrstvu zo zlú­če­ni­ny kre­mí­ka a ger­má­nia, kto­rá umož­ní rých­lej­šie za­pí­na­nie a vy­pí­na­nie tran­zis­to­rov. To zna­me­ná, že čip mô­že spra­cú­vať dá­ta rých­lej­šie.

Fo­to­li­tog­ra­fic­ké vzo­ro­va­nie umož­ni­lo zmen­šiť veľ­kosť ob­vo­dov na či­pe. Vý­rob­co­via pou­ží­va­li ne­vi­di­teľ­né ultra­fia­lo­vé svet­lo s vl­no­vou dĺžkou 193 nm. No pri 7 nm či­pe IBM pou­ži­lo extrém­ne ultra­fia­lo­vé svet­lo s dĺžkou 13,5 nm, čo umož­ní ďal­šie pod­stat­né zmen­še­nie ob­vo­dov.

„Šká­lo­vať po­lo­vo­di­čo­vé tech­no­ló­gie je čo­raz ťaž­šie," po­ve­dal Mu­kesh Kha­re, vice­pre­zi­dent pre po­lo­vo­di­čo­vé tech­no­ló­gie v IBM Re­search. „Tra­dič­né tech­ni­ky sa už jed­no­du­cho ne­da­jú pou­ží­vať."

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter