Samsung začína éru viacterabajtových SSD

Sam­sung pred­sta­vil 2 TB dis­ky SSD 850 PRO a 850 EVO. Oba ma­jú rov­na­ké hli­ní­ko­vé puz­dro s pro­fi­lom 7 mm (2,5 pal­ca) ako ich pred­chod­co­via. Dis­ky ob­sa­hu­jú 128 sa­mos­tat­ných 128 GB pa­mä­ťo­vých či­pov Sam­sung s tech­no­ló­giou 3D V-NAND a 32 vrs­tiev bu­niek, zlep­še­ný vý­kon­ný ra­dič MHX, kto­rý pod­po­ru­je 2 TB ka­pa­ci­tu, a šty­ri 4 Gb či­py LPDDR3 DRAM, za­lo­že­né na 20 nm pro­ces­nej tech­no­ló­gii. Sé­ria 2 TB dis­kov s ozna­če­ním 850 tak pos­ky­tu­je špič­ko­vý vý­kon a ús­po­ru ener­gie. Vďa­ka zvý­še­nej ka­pa­ci­te zís­ka­jú pro­fe­sio­ná­li i bež­ní spot­re­bi­te­lia ply­nu­lej­šie vý­poč­to­vé pros­tre­die, prip­ra­ve­né na ná­roč­né po­žia­dav­ky, ako sú pre­ze­ra­nie a edi­tá­cia 4K UHD vi­dea.

V prí­pa­de 2 TB SSD 850 PRO Sam­sung za­ru­ču­je ži­vot­nosť 10 ro­kov ale­bo 300 TBW (za­pí­sa­ných te­ra­baj­tov) a v prí­pa­de 2 TB SSD 850 EVO ži­vot­nosť 5 ro­kov ale­bo 150 TBW.
Spo­loč­ne s uve­de­ním 2 TB dis­kov s ozna­če­ním 850 plá­nu­je Sam­sung roz­ší­riť aj vy­so­ko­ka­pa­cit­né 3D V-NAND SSD s ozna­če­ním mSA­TA a M.2, a pod­po­riť tak tr­hy s her­ný­mi PC, no­te­book­mi a vy­so­ko­vý­kon­ný­mi SSD.

850EvoPackage2TB_003_R-perspective_Black2.jpg

Na slo­ven­skom tr­hu bu­dú 2 TB dis­ky SSD Sam­sung 850 PRO a 850 EVO dos­tup­né kon­com jú­la 2015. Ich ce­na za­tiaľ ne­bo­la sta­no­ve­ná.

850PRO_003_R-Perspective_black2.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter