Apka PromileInfo – rýchly spôsob, ako si spočítať promile

S let­ný­mi me­siac­mi na­ras­tá po­čet príl­eži­tos­tí na voľ­né chví­le strá­ve­né na hu­dob­ných fes­ti­va­loch, kde je ob­ľú­be­ným ná­po­jom aj pi­vo. Keď­že je me­dzi ich náv­štev­ník­mi ve­ľa vo­di­čov, pos­kyt­ne im uži­toč­nú služ­bu bez­plat­ná ap­li­ká­cia do mo­bil­ných te­le­fó­nov, s kto­rou si nie­len rých­lo spo­čí­ta­jú pro­mi­le, ale že­ny mô­žu zís­kať aj uži­toč­né ra­dy ur­če­né len pre ne.

Pre tých, kto­rí chcú mať svoj stav po kon­zu­má­cii al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov pod kon­tro­lou, je ur­če­ná ap­li­ká­cia Pro­mi­leIn­fo. Cez smar­tfón ľah­ko umož­ní zis­tiť in­for­má­cie o hla­di­ne al­ko­ho­lu po kon­zu­má­cii vy­bra­ných al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov a po­ra­dí, ke­dy bu­de zno­va na nu­le a o aký čas bu­de vhod­né sad­núť si opäť za vo­lant ale­bo na bi­cy­kel. „Ap­li­ká­cia pos­ky­tu­je orien­tač­né úda­je, pre­to­že od­bú­ra­va­nie al­ko­ho­lu z or­ga­niz­mu je zá­vis­lé od mno­hých in­di­vi­duál­nych fak­to­rov," pri­po­mí­na Mi­ros­la­va Re­me­ná­ro­vá z Pi­vo­va­rov Top­var a do­dá­va: „Ap­li­ká­cie sú po­môc­kou a ne­nah­rá­dza­jú ofi­ciál­ny al­ko­ho­lo­vý tes­ter."

promileinfo.jpeg

Pi­vo­var­ní­ci však šli eš­te ďa­lej a na strán­ke www.pro­mi­lein­fo.sk dá­va­jú mož­nosť zís­kať aj ap­li­ká­ciu s príz­nač­ným náz­vom Pro­mi­le­La­dy, ur­če­nú špe­ciál­ne pre že­ny. Nie­len­že umož­ní mať preh­ľad o pro­mi­le, ale že­ny upo­zor­ňu­je aj na ri­zi­ká, kto­ré sa mô­žu spá­jať s ne­zod­po­ved­nou kon­zu­má­ciou al­ko­ho­lu. Na­vy­še ap­li­ká­cia umož­ňu­je aj blo­ko­va­nie te­le­fón­ne­ho čís­la.

promilelady.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter