Konkurencia Uberu? Aplikácia Waze RideWith od Googlu testuje možnosti spolujazdy

Šikov­ná ap­li­ká­cia Waze, pros­tred­níc­tvom kto­rej sa mô­žu vo­di­či vzá­jom­ne va­ro­vať pred ne­bez­pe­čen­stva­mi, ako sú ne­ho­dy, po­li­caj­né hliad­ky či me­teo­ro­lo­gic­ké ja­vy, naj­nov­šie po­nú­ka fun­kciu Ri­deWith. Ide o mož­nosť vy­hľa­dá­va­nia spo­lu­jaz­dy (tak­zva­ný car­poo­ling), kto­rá je mo­men­tál­ne vo fá­ze tes­to­va­nia v Iz­rae­li. V prí­pa­de, že bu­de pro­jekt ús­peš­ný, je zrej­mé, že sa ho Goog­le po­kú­si roz­ší­riť ce­los­ve­to­vo.

Ap­li­ká­cia Ri­deWith vy­chá­dza z máp spo­loč­nos­ti Goog­le, kto­rá od­kú­pi­la iz­rael­skú fir­mu Waze v ro­ku 2013 zhru­ba za 1,1 mi­liar­dy USD. Aj keď služ­ba vstú­pi­la do od­vet­via, v kto­rom sa po­hy­bu­jú sil­ní hrá­či, ako je Uber či Lyft, Ri­deWith nie je ich pria­my kon­ku­rent. Cie­ľom tej­to ap­li­ká­cie je to­tiž spo­jiť ces­tu­jú­cich a vo­di­čov idú­cich z oko­li­tých miest rov­na­kým sme­rom s po­dob­ným cie­ľom.

Na roz­diel od Ube­ru nie je pri­már­nym zmys­lom ap­li­ká­cie Ri­deWith zisk. Ok­rem to­ho, že vy­uži­tie služ­by je ob­me­dze­né na dve jaz­dy den­ne, ces­tu­jú­ci bu­dú pris­pie­vať vo­di­čo­vi re­la­tív­ne ma­lou su­mou na pa­li­vo a pre­vádz­ko­vé nák­la­dy. 15 % zo su­my pôj­de spo­loč­nos­ti Goog­le ako spros­tred­ko­va­te­ľo­vi služ­by.

RideWith1.jpg

Ap­li­ká­cia Waze Ri­deWith ne­bo­la vy­tvo­re­ná na to, aby kon­ku­ro­va­la taxis­luž­bám. Svo­je vy­uži­tie náj­de prá­ve u tých, kto­rí pot­re­bu­jú pra­vi­del­ne ab­sol­vo­vať rov­na­kú tra­su, nap­rík­lad den­ne do­chá­dzať do za­mes­tna­nia. Služ­ba na zdie­ľa­nie vo­zi­diel je v sú­čas­nos­ti k dis­po­zí­cii v troch iz­rael­ských mes­tách - Tel Aviv, Herzliya a Ra'ana­na.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter