TSMC vyrobilo prvý 10 nm testovací čip Cortex-A57. A čo Samsung a Intel?

Spo­loč­nosť Taiwan Se­mi­con­duc­tor Ma­nu­fac­tu­ring Co. (TSMC) ozná­mi­la, že vy­pro­du­ko­va­la pr­vé va­li­dač­né či­py pre svo­ju 10 nm vý­rob­nú tech­no­ló­giu. Naj­väč­ší sve­to­vý vý­rob­ca po­lo­vo­di­čov plá­nu­je za­čať hro­mad­nú vý­ro­bu s vy­uži­tím 10-na­no­met­ro­vé­ho vý­rob­né­ho pro­ce­su na kon­ci ro­ka 2016 ale­bo za­čiat­kom ro­ka 2017. Na za­čiat­ku toh­to ro­ka spo­loč­nosť uká­za­la 300 mm wafe­ry spra­co­va­né 10 nm tech­no­ló­giou, ob­sa­hu­jú­ce pa­mä­te SRAM.

Te­raz sa spo­loč­nosť na po­du­ja­tí 52nd De­sign Auto­ma­tion Con­fe­ren­ce v San Fran­cis­cu poch­vá­li­la pre­zen­tá­ciou o ús­peš­nej fá­ze ove­re­nia 10 nm vý­ro­by Fin­FET. Ove­ro­va­cí pro­ces je pot­reb­ný, aby sa vý­rob­ca uis­til, či jed­not­li­vé nás­tro­je v pro­ce­se vý­ro­by fun­gu­jú správ­ne a mô­žu sa pou­žiť na vý­ro­bu ko­mer­čných pro­duk­tov. Tes­to­va­cie či­py ne­mu­sia mať zlo­ži­tý di­zajn, ale zvy­čaj­ne ob­sa­hu­jú kri­tic­ké pr­vky či­pov. TSMC vo fá­ze ove­ro­va­nia pou­žil štvor­jad­ro­vý čip ARM Cor­tex-A57, čo do­ka­zu­je, že 10 nm tech­no­ló­gia Fin­FET spo­loč­nos­ti je prip­ra­ve­ná na návrh pok­ro­či­lých SoC (sys­tem-on-chips).

tsmc_10nm.jpg

Po­kiaľ ide o kon­ku­ren­čné fir­my, Sam­sung už tiež uká­zal 300 mm wafe­ry spra­co­va­né 20 nm tech­no­ló­giou a dú­fa, že hro­mad­nú vý­ro­bu či­pov s pou­ži­tím 10 nm vý­rob­né­ho pro­ce­su za­čne v ro­ku 2016.

In­tel by mal svo­je plá­ny od­ha­liť nes­kôr v tom­to ro­ku, no pod­ľa neo­fi­ciál­nych in­for­má­cií sa dá usu­dzo­vať, že spo­loč­nosť nes­pus­tí sé­rio­vú vý­ro­bu 10 nm či­pov v ro­ku 2016, ale až v ro­ku 2017.

Glo­bal­Foun­dries ta­kis­to pra­cu­je na svo­jej 10 nm tech­no­ló­gii. Vzhľa­dom na to, že spo­loč­nosť ne­dáv­no do­kon­či­la ak­vi­zí­ciu mik­roelek­tro­nic­ké­ho biz­ni­su IBM, oča­ká­va sa, že jej 10 nm pro­ces bu­de za­lo­že­ný na tech­no­ló­giách vy­vi­nu­tých in­ži­nier­mi z oboch fi­riem.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter