Procesory Intel Kaby Lake prídu až v septembri 2016, 10 nm výroba až o dva roky

Po ones­ko­re­ní pro­ce­so­rov Sky­la­ke, kto­ré In­tel uve­die onedl­ho (des­kto­po­vé v augus­te a no­te­boo­ko­vé vo 4. štvrťro­ku), bu­de prav­de­po­dob­ne od­su­nu­té aj uve­de­nie ďal­šej ge­ne­rá­cie pro­ce­so­rov Ka­by La­ke, kto­ré bo­li pô­vod­ne nap­lá­no­va­né na za­čia­tok ro­ka 2016 a ich cie­ľom je predĺžiť ži­vot­ný cyk­lus 14 nm tech­no­ló­gie. Pôj­de v pod­sta­te o ref­resh pro­ce­so­rov Sky­la­ke. Ich ver­zia pre spot­re­bi­te­ľov údaj­ne prí­de až v sep­tem­bri 2016 a ver­zia pre pod­ni­ky až v ja­nuá­ri 2017.

Pô­vod­ne ma­li po Sky­la­ke nas­le­do­vať 10 nm pro­ce­so­ry Can­non­la­ke, no ich uve­de­nie bo­lo pod­ľa všet­ké­ho od­lo­že­né. Ich od­su­nu­tie naz­na­ču­je prob­lé­my pri pre­cho­de zo 14 nm na 10 nm vý­rob­ný pro­ces. Mi­nia­tu­ri­zá­cia di­zaj­nu kre­mí­ko­vých či­pov sa blí­ži k svoj­mu li­mi­tu, a tak je čo­raz ťaž­šie do­siah­nuť pok­rok. Pre­to aj stra­té­gia tik-tak In­te­lu za­čí­na pok­riv­ká­vať a 10 nm či­pov sa doč­ká­me prav­de­po­dob­ne v prie­be­hu ro­ka 2017.

Zdroj: di­gi­ti­mes.com
hexus.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter