Automobily Ford majú softvérový problém brániaci vo vypnutí motora

Auto­mo­bil­ka Ford sťa­hu­je z tr­hu 432 000 vo­zi­diel Fo­cus, C-MAX a Es­ca­pe pre chy­bu v ich sof­tvé­ri, kto­rá za­bra­ňu­je vy­pnu­tiu mo­to­ra. Chy­ba v ria­dia­com mo­du­le spô­so­bu­je, že mo­tor beží ďa­lej aj po tom, čo vo­dič oto­čí kľú­čom a vy­tiah­ne ho, prí­pad­ne stla­čí tla­čid­lo štart/stop na vy­pnu­tie mo­to­ra.

Za­tiaľ ne­bo­li za­zna­me­na­né ni­ja­ké ne­ho­dy sú­vi­sia­ce s tým­to prob­lé­mom. Ford ozná­mil, že pre­daj­co­via bu­dú ma­ji­te­ľom vo­zi­diel ak­tua­li­zo­vať sof­tvér bez­plat­ne.

Prob­lém sa tý­ka niek­to­rých mo­de­lov Fo­cus vy­ro­be­ných v ro­ku 2015, ďa­lej hyb­rid­ných vo­zi­diel C-MAX vy­ro­be­ných od ap­rí­la 2014 v Mi­chi­ga­ne a špor­to­vých vo­zi­diel Es­ca­pe vy­ro­be­ných v Louis­vil­le ta­kis­to od ap­rí­la 2014. Ide o 375 000 auto­mo­bi­lov pre­da­ných v USA, 52 000 v Ka­na­de a 5000 v Mexiku.

Týž­deň pred­tým Ford stia­hol 203 500 vo­zi­diel Tran­sit Con­nect v Se­ver­nej Ame­ri­ke pre prob­lé­my s prís­tro­jo­vou dos­kou a bez­peč­nos­tný­mi pás­mi.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter