Google musel opraviť aplikáciu, ktorá označovala černochov za gorily

Ame­ric­ká inter­ne­to­vá spo­loč­nosť Goog­le mu­se­la zme­niť nas­ta­ve­nie svo­jej no­vej ap­li­ká­cie Goog­le Pho­tos po tom, ako ten­to sof­tvér ur­če­ný na trie­de­nie di­gi­tál­nych fo­tog­ra­fií po­mo­cou iden­ti­fi­ká­cie tvá­rí ozna­čil dvo­ji­cu mla­dých Af­roa­me­ri­ča­nov vý­ra­zom "go­ri­ly". In­for­mo­va­la o tom sta­ni­ca CNN.

Dot­knu­té oso­by ob­vi­ni­li Goog­le z ra­sis­tic­kej uráž­ky. Spo­loč­nosť nás­led­ne vy­da­la vy­hlá­se­nie, že no­vá ap­li­ká­cia má nie­ke­dy prob­lém s iden­ti­fi­ká­ciou za­tem­ne­ných tvá­rí a ozna­ču­je ich nes­práv­ny­mi vý­raz­mi. Inter­ne­to­vý gi­gant zá­ro­veň pra­cu­je na dl­ho­do­bých vy­lep­še­niach slov­né­ho ozna­čo­va­nia zá­be­rov prog­ra­mom Goog­le Pho­tos. 

Nej­de však o pr­vý prí­pad, keď glo­bál­ne pou­ží­va­ná webo­vá strán­ka zly­ha­la pri správ­nom ozna­čo­va­ní ob­ráz­kov. Po­dob­né­mu prob­lé­mu če­li­la aj strán­ka Flickr, ko­mu­nit­ná plat­for­ma na zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií, kto­rej nap­rog­ra­mo­va­nie zvyk­lo kla­si­fi­ko­vať oso­by čier­nej, ale aj bie­lej ple­ti vý­raz­mi ako "opi­ce" ale­bo "zvie­ra­tá".

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter