Vyšla aktualizovaná beta verzia Office 2016. Môžete si ju vyskúšať zadarmo

Mic­ro­soft vy­dal dru­hú veľ­kú ak­tua­li­zá­ciu be­ta ver­zie kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Of­fi­ce 2016, kto­rá pri­ná­ša množ­stvo no­vých fun­kcií. Spo­loč­nosť sa sna­ží zlep­šo­vať svo­je kan­ce­lár­ske ap­li­ká­cie na zá­kla­de spät­nej väz­by od pou­ží­va­te­ľov, aj pri naj­nov­šek ak­tua­li­zá­cii vy­chá­dzal pre­dov­šet­kým z ich po­žia­da­viek.

Me­dzi no­vé fun­kcie pa­tria:

No­vé gra­fy v Exce­li - ide o šesť no­vých ty­pov s náz­va­mi Water­fall, His­tog­ram, Pa­re­to, Box & Whis­ker, Tree­map a Sun­burst.

excel_grafy.png

Pí­sa­nie v reál­nom ča­se vo Wor­de - mô­že­te vi­dieť v reál­nom ča­se, čo do zdie­ľa­né­ho do­ku­men­tu pí­šu os­tat­ní. Sú­bor mu­sí byť ulo­že­ný na OneD­ri­ve for Bu­si­ness a zdie­ľa­ný s ko­le­ga­mi, aby ste sa moh­li pri­po­jiť do si­mul­tán­nej edi­tač­nej re­lá­cie (ses­sion).

In­sights v prog­ra­moch Excel a Power­Point - do­te­raz bo­la tá­to fun­kcia dos­tup­ná len vo Wor­de. Po­mo­cou Bin­gu náj­du tie­to edi­to­ry kon­texto­vé in­for­má­cie sú­vi­sia­ce s té­mou do­ku­men­tu bez to­ho, aby pou­ží­va­teľ opus­til Excel ale­bo pre­zen­tá­ciu v Power­Poin­te. Sta­čí jed­no­du­cho klik­núť pra­vým tla­čid­lom my­ši na ľu­bo­voľ­né slo­vo ale­bo frá­zu a vy­brať mož­nosť Smart loo­kup (in­te­li­gen­tné vy­hľa­dá­va­nie).

office_2016_insights.png

Tell me - ide o no­vý spô­sob, ako náj­sť prí­ka­zy, kto­ré pot­re­bu­je­te, bez nut­nos­ti pa­mä­tať si klá­ve­so­vé skrat­ky. Sta­čí na­pí­sať, čo chce­te uro­biť, do po­ľa Tell Me v hor­nej čas­ti Wor­du, Power­Poin­tu, Exce­lu a Out­loo­ku.

No­vý edi­tor rov­níc pre Word, Excel a Power­Point - mož­no doň pí­sať di­gi­tál­nym pe­rom ale­bo aj pr­stom, pri­čom Of­fi­ce pre­ve­die za­da­ný text po­mo­cou OCR.

editor_rovnic.png

Kto si chce no­vú be­ta ver­ziu vy­skú­šať, mô­že si ju stiah­nuť z tej­to strán­ky.

Zdroj: win­be­ta.org
blogs.of­fi­ce.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter