Čínska taxislužba Didi Kuaidi valcuje Uber

Do­mi­nant­ný čín­sky pre­vádz­ko­va­teľ inter­ne­to­vej ap­li­ká­cie na al­ter­na­tív­nu taxis­luž­bu Di­di Kuaidi ov­lá­da až 80 % tr­hu v Čí­ne. V sú­čas­nos­ti chce od in­ves­to­rov zís­kať na svoj chod dve mi­liar­dy do­lá­rov. V po­rov­na­ní s ame­ric­kým kon­ku­ren­tom spros­tred­ko­vá­va na do­má­com tr­hu až troj­ná­sob­ný po­čet jázd za deň ako Uber po ce­lom sve­te.

Aj keď spo­loč­nosť Uber v po­lo­vi­ci jú­na ma­la v plá­ne in­ves­to­vať do Čí­ny viac ako jed­nu mi­liar­du do­lá­rov, vy­uží­va­nie jej slu­žieb pred­sta­vu­je len jed­nu de­sa­ti­nu to­ho, čo vy­ka­zu­je v Čí­ne taxis­luž­ba Di­di Kuaidi. Tá po­čas dňa za­zna­me­ná až tri mi­lió­ny žia­dos­tí o prep­ra­vu, za­tiaľ čo Uber spros­tred­ku­je „len" mi­lión.

didi_kuaidi.jpg

Taxis­luž­bu Di­di Kuaidi pod­po­ru­jú dve naj­väč­šie čín­ske inter­ne­to­vé fir­my Ali­ba­ba Group a Ten­cent. Čin­nosť Ube­ru v Čí­ne pod­po­ru­je mies­tna inter­ne­to­vá spo­loč­nosť Bai­du.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter