Windows 10 zrejme prinesie nahrávanie hovorov

Mic­ro­soft vy­dal no­vú ap­li­ká­ciu pre Win­dows Pho­ne, ur­če­nú na sprá­vu pri­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov. Ap­li­ká­cia Call+ je k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie v ob­cho­de Win­dows Pho­ne, ale v te­le­fó­ne nie je vi­di­teľ­ná ako sa­mos­tat­ná ap­li­ká­cia. Po in­šta­lá­cii sú fun­kcie ap­li­ká­cie a mož­nos­ti jej kon­fi­gu­rá­cie pri­da­né do nas­ta­ve­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Ap­li­ká­cia umož­ňu­je pres­me­ro­va­nie pri­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov na iné čís­lo, ak je váš te­le­fón „ne­do­siah­nu­teľ­ný", pre­bie­ha iný ho­vor ale­bo ak prá­ve ne­mô­že­te ho­vor pri­jať. Call+ pos­ky­tu­je tie­to fun­kcie aj pre dual-SIM te­le­fó­ny. Po­dob­ne mož­no už dáv­nej­šie roz­ší­riť zá­klad­nú kon­fi­gu­rá­ciu nas­ta­ve­ní sie­te po­mo­cou ap­li­ká­cie Network+, no tá je dos­tup­ná len pre Lu­mie.

Do Win­dows Mo­bi­le 10 však pri­bud­ne aj ďal­šia veľ­mi žia­da­ná fun­kcia, a to nah­rá­va­nie ho­vo­rov (Call Re­cor­ding). Pou­ží­va­te­lia vo­la­li po tej­to mož­nos­ti už dl­hší čas, ale vzhľa­dom na niek­to­ré har­dvé­ro­vé a sof­tvé­ro­vé ob­me­dzenia ju do Win­dows Pho­ne 8.1 ne­bo­lo mož­né pri­dať.

V pos­led­nom zos­ta­ve­ní Win­dows Mo­bi­le 10 s ozna­če­ním 10149 sa však v pries­kum­ní­ku sú­bo­rov ob­ja­vil no­vý prie­či­nok Re­cor­ded Calls (Nah­ra­né ho­vo­ry). Na­chá­dza sa pri zlož­kách Do­cu­ments, Downloads, Mu­sic, Pic­tu­res, Rin­gto­nes a Vi­deos. Ok­rem to­ho uni­ver­zál­na ap­li­ká­cia Voi­ce Re­cor­der má po­vo­le­nie na pou­ži­tie zlož­ky Re­cor­ded Calls. To naz­na­ču­je, že na­tív­ne nah­rá­va­nie ho­vo­rov je za­tiaľ za­mknu­tá fun­kcia.

Mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­sof­tu by tak mo­hol byť pr­vým z naj­roz­ší­re­nej­ších sys­té­mov, kto­rý fun­kciu nah­rá­va­nia ho­vo­rov po­nú­ka. Do­te­raz na tú­to mož­nosť bo­lo tre­ba pou­žiť nás­tro­je tre­tích strán. S pou­ži­tím tej­to fun­kcie však tre­ba byť opatr­ný, le­bo nie vša­de je nah­rá­va­nie ho­vo­rov le­gál­ne.

Zdroj: neowin.net
win­dowscen­tral.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter