Linuxové jadro má už viac ako 20 miliónov riadkov kódu

Za ne­ce­lých 7 ro­kov sa roz­sah kó­du li­nuxové­ho jad­ra zdvoj­ná­so­bil. Kým v ok­tób­ri 2008 mal li­nuxový ker­nel 10 mi­lió­nov riad­kov, pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi už prek­ro­čil 20 mi­lió­nov. Dvad­sať­mi­lió­no­vá hra­ni­ca bo­la do­siah­nu­tá pri nah­rá­va­ní no­vé­ho ov­lá­da­ča am­dgpu pre gra­fic­ké pro­ce­so­ry AMD, kto­rý pri­dal viac ako 450 000 no­vých riad­kov.

Pos­led­ná sta­bil­ná ver­zia 4.1 bo­la vy­da­ná mi­nu­lý týž­deň a čos­ko­ro by sa ma­la ob­ja­viť pr­vá ver­zia Re­lea­se Can­di­da­te 4.2.

Pod­ľa sprá­vy The Li­nux Foun­da­tion do vý­vo­ja li­nuxové­ho ker­ne­la od za­čiat­ku sle­do­va­nia pred 10 rok­mi pris­pe­lo tak­mer 12 000 vý­vo­já­rov z viac ako 1200 spo­loč­nos­tí. Z fi­riem me­dzi naj­väč­ších pris­pie­va­te­ľov pa­tria In­tel, Red Hat, Li­na­ro, Sam­sung, IBM, SU­SE, Texas Instru­ments, Vi­sion En­gra­ving Sys­tems, Goog­le a Re­ne­sas. V sú­čas­nos­ti sa v li­nuxovom jad­re za ho­di­nu us­ku­toč­ní v prie­me­re 7,71 zmien, čo zna­me­ná 185 zmien den­ne a tak­mer 1300 za týž­deň.

Zdroj: hei­se.de


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter