Remienok Reserve Strap za 249 USD vám predĺži výdrž Apple Watch až o 30 hodín

In­te­li­gen­tné ho­din­ky sa čo­raz viac te­šia ob­ľu­be u svo­jich no­si­te­ľov. No je­den nie až ta­ký za­ned­ba­teľ­ný ne­dos­ta­tok je ich vý­drž. Tie naj­zná­mej­šie z nich, App­le Watch, vy­dr­žia v bež­nej pre­vádz­ke zhru­ba 18 ho­dín.

A prá­ve prís­lu­šen­stvo k ho­din­kám v po­do­be špe­ciál­ne­ho re­mien­ka Re­serve Strap s in­teg­ro­va­nou ba­té­riou do­ká­že predĺžiť ich fun­kčnosť o ďal­ších 30 ho­dín. Na rých­le a jed­no­du­ché na­bí­ja­nie zá­lož­nej ba­té­rie slú­ži vstup mic­roUSB a o sta­ve ba­té­rie in­for­mu­jú LED di­ódy. 

apple-watch1.jpg

Aj keď nie je zná­me, aká veľ­ká ba­té­ria sa v re­mien­ku na­chá­dza, je­ho ce­na ho­vo­rí za všet­ko. Su­ma, za kto­rú sa re­mie­nok na obe veľ­kos­ti ho­di­niek (38 mm aj 42 mm) bu­de pre­dá­vať, je sta­no­ve­ná na 249 USD (asi 224 eur), čo je hod­no­ta zod­po­ve­da­jú­ca ce­ne zá­klad­nej ver­zie App­le Watch Sport. Di­zaj­no­vo sa re­mie­nok po­ná­ša prá­ve na ten pô­vod­ný, tak­že cel­ko­vý vzhľad ho­di­niek os­ta­ne ne­na­ru­še­ný.

reserve_strap.jpg

Re­mie­nok Re­serve Strap by sa mal dos­tať do pre­da­ja až 3. no­vem­bra a k dis­po­zí­cii bu­de v troch fa­reb­ných va­rian­toch - čier­nom, bie­lom a si­vom. V prí­pa­de zá­uj­mu je nap­lá­no­va­ná aj zla­tá ver­zia.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter