Fotografovanie tapety pre Windows 10

Bliss, pred­vo­le­ná ta­pe­ta, kto­rá bo­la do­dá­va­ná s Win­dows XP, bo­la fo­tog­ra­fo­va­ná v So­no­ma Coun­ty v Ka­li­for­nii a sta­la sa na­po­ze­ra­nej­šou fot­kou všet­kých čias. Pre pri­chá­dza­jú­ci OS Win­dows 10 navr­hol krea­tív­ny ria­di­teľ Brad­ley G. Mun­kowitz no­vú pred­vo­le­nú des­kto­po­vú fo­tog­ra­fiu a ve­rí, že sa jed­né­ho dňa ta­kis­to sta­ne kul­to­vou fo­tog­ra­fiou.

Krea­tív­ny tím sa stre­tol v štú­diu v San Fran­cis­cu, kde fo­ti­li lo­go Win­dows na skle­nej ta­bu­li, nas­vie­te­né pro­jek­to­rom.

windows10_desktop2.jpg

Pri fo­te­ní vy­uží­va­li la­se­ry, dym, pro­jek­tor, svet­li­ce a ďal­šie špe­ciál­ne tech­ni­ky. Prie­beh fo­tog­ra­fo­va­nia si mô­že­te po­zrieť v dvoj­mi­nú­to­vom vi­deu.

Video:


Tu je vý­sle­dok - no­vá ta­pe­ta vy­tvo­re­ná tí­mom B. Mun­kowit­za. Mys­lí­te si, že tá­to fo­tog­ra­fia sa mô­že stať po­dob­ne kul­to­vou ta­pe­tou, ako to bo­lo pri Bliss?

windows10_desktop3.jpg

Dis­tri­bú­cia Win­dows 10 je nap­lá­no­va­ná na 29. jú­la 2015.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter