Benchmarky karty Radeon R9 Fury X

Di­gi­tal Foun­dry pri­da­lo k tes­tom R9 Fu­ry X svo­je vi­deá s fra­me­ra­te. Prak­tic­ky potvr­dzu­jú to, čo os­tat­né tes­ty - že kar­ta je oko­lo úrov­ne GTX980­ti. V niž­ších roz­lí­še­niach je slab­šia ako 980­ti, ale v 4K je už prib­liž­ne na rov­na­kej úrov­ni, v niek­to­rých hrách mier­ne lep­šia, v niek­to­rých mier­ne slab­šia. Pre­tak­to­va­nie jej nej­de tak dob­re ako kon­ku­ren­cii, ale do­ká­že vy­tla­čiť pár fps na­vy­še. Ale na dru­hej stra­ne má na roz­diel od GTX980­ti za­pra­co­va­né vod­né chla­de­nie, vďa­ka čo­mu je extrém­ne ti­chá a ne­za­hrie­va sa.

4K po­rov­na­nie

Video:


tab1.jpg

Nad kar­tou uva­žuj­te, hlav­ne ak ide­te do pred­ve­de­né­ho 4K roz­lí­še­nia. Tam má­te na­ko­niec na vý­ber len me­dzi Fu­ry X a 980­ti. Z nich má 980­ti má 6 GB pa­mä­te, Fu­ry X 4 GB, ale za­se Fu­ry má už spo­mí­na­né vod­né chla­de­nie. Spot­re­by sú prib­liž­ne rov­na­ké, sí­ce Fu­ry be­rie o 30 W viac v štan­dar­dnom mó­de a len o 6 W viac, keď sú obe kar­ty pre­tak­to­va­né, čo je prek­va­pi­vo blíz­ko.

1080p

Video:


tab2.jpg

Roz­lí­še­nie 1080p, naj­bež­nej­šie me­dzi hráč­mi, je už o inom, tam je GTX980­ti vý­raz­ne vpre­du, a to od 10 fps až do 40 fps. Je te­da fa­vo­ri­tom, ale ak chce­te v hrách ur­či­te viac ako 60 fps, sú obe kar­ty is­to­ta, je jed­no, kto­rú si vy­be­rie­te, do­kon­ca aj pri 120 fps s 90 % hier ne­bu­de­te mať na maxime prob­lém. Sí­ce kar­ty nie sú na to­to roz­lí­še­nie ur­če­né (to skôr 980 a 380X), ale ak do nich pôj­de­te, má­te na pár ro­kov po sta­ros­tiach.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter