Výroba slúchadiel Beats stojí 17 USD. Kúpiť si ich môžete za 199 USD

Spo­loč­nosť App­le sa nes­ta­la gi­gan­tom len tak pre nič za nič. Za ús­peš­ným bu­do­va­ním dob­ré­ho me­na znač­ky sto­jí bez­po­chy­by aj mar­ke­ting. App­le svo­je pro­duk­ty pre­dá­va s nes­ku­toč­ne vy­so­kou mar­žou. Potvr­dzu­je to aj kon­co­vá ce­na slú­chadiel Beats - 199 USD. Ich reál­na vý­rob­ná ce­na je len ne­ce­lých 17 USD.

Ke­by sme si slú­chad­lá Beats ro­zob­ra­li na sú­čias­tky a po­rov­na­li ich hod­no­tu pod­ľa uve­rej­ne­né­ho roz­bo­ru, zis­ti­li by sme, že naj­drah­ším ele­men­tom z ce­lé­ho vý­rob­ku je ba­le­nie. Pa­pie­ro­vá ška­tu­ľa spo­lu s ma­nuá­lom vy­jde spo­loč­nosť na 7 USD. Sa­mot­ný pro­dukt sa te­da vy­rá­ba prib­liž­ne za 10 USD.

rozbor_sluchadiel_beats.png

Luxus­ný a drah­ší do­jem na­vo­dzu­jú ko­vo­vé čas­ti, kto­ré slú­chad­lá ob­sa­hu­jú. Tie­to kús­ky pred­sta­vu­jú až 30 % ich hmot­nos­ti. Pri­tom však pou­ži­tie ta­ké­ho­to ma­te­riá­lu pod­ľa in­ži­nie­rov vô­bec nie je ne­vyh­nut­né. Vý­rob­ca na­vy­še ušet­ril aj mi­ni­mál­nym pou­ži­tím skru­tiek. Na­mies­to to­ho viac le­pil.

Slú­chad­lá Beats bo­li po pr­výk­rát uve­de­né na trh v ro­ku 2008. Pred ro­kom znač­ku aj pod­nik od­kú­pil App­le za tri mi­liar­dy USD. V pos­led­ných me­sia­coch sa Beats mu­sel vy­rov­nať s nie­koľ­ký­mi ža­lo­ba­mi tý­ka­jú­ci­mi sa po­ru­še­nia prak­tík a pa­ten­tov, kto­ré ma­li poš­ko­diť iných vý­rob­cov. Pre ža­lo­bu od spo­loč­nos­ti Mon­ster sa App­le roz­ho­dol zru­šiť člen­stvo v MFi. Vý­sled­kom to­ho je, že Mon­ster bu­de mať od ok­tób­ra za­ká­za­né pre­dá­vať li­cen­co­va­né prís­lu­šen­stvo pre za­ria­de­nia App­lu.

Zdroj: me­dium.com, fu­dzil­la.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter