Minipočítač vo veľkosti kľúča USB. Lenovo uvádza Ideacentre Stick 300

Ob­ľú­be­nosť kom­pak­tných a mi­nia­túr­nych po­čí­ta­čov stá­le ras­tie. Svo­jou troš­kou chce na ten­to trh pris­pieť aj spo­loč­nosť Le­no­vo, kto­rá uvá­dza Idea­cen­tre Stick 300, po­čí­tač vo veľ­kos­ti kľú­ča USB, pres­nej­šie kľú­ča HDMI. Mô­že­te ho vziať so se­bou kde­koľ­vek a pre­me­niť ľu­bo­voľ­ný dis­plej na po­čí­tač s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows. Na­vy­še za veľ­mi pri­ja­teľ­nú ce­nu, kto­rá sa za­čí­na od 129 do­lá­rov.

Za­ria­de­nie s roz­mer­mi 100 × 38 × 15 mm ob­sa­hu­je CPU In­tel Bay Trail Z3735F, 2 GB pa­mä­te RAM, 32 GB inter­nej pa­mä­te eMMC, ne­chý­ba­jú rep­ro­duk­to­ry ani tech­no­ló­gie Wi-Fi 802.11 b/g/n a Blue­tooth 4.0. Ko­nek­ti­vi­ta za­hŕňa 1 port HDMI, 1 port mic­ro USB 2.0 a čí­tač­ku ka­riet SD. Ope­rač­ný sys­tém je Win­dows 8.1 s Bin­gom.

Po­kiaľ ide o vý­kon, Cry­sis zrej­me nes­pus­tí­te, ale mo­bi­li­ta je nao­zaj vy­ni­ka­jú­ca. Le­no­vo potvr­di­lo, že pou­ží­va­te­lia toh­to mi­nia­túr­ne­ho po­čí­ta­ča bu­dú môcť vy­užiť bez­plat­ný up­gra­de na sys­tém Win­dows 10 po je­ho uve­de­ní na trh. Idea­cen­tre Stick 300 bu­de čos­ko­ro k dis­po­zí­cii na inter­ne­to­vom ob­cho­de spo­loč­nos­ti Le­no­vo.

Zdroj: news.le­no­vo.com
neowin.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter