Windows 10 sa bude zrejme predávať aj na flash diskoch

Pod­ľa in­for­má­cií, kto­ré zís­kal ne­mec­ký server Win­Fu­tu­re.de, sa Win­dows 10 bu­de pre­dá­vať ok­rem dis­kov DVD aj na flash dis­koch. Pod­ľa ne­me­no­va­né­ho zdro­ja ma­jú byť na flash dis­ku obe ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu, 32-bi­to­vá aj 64-bi­to­vá, a pou­ží­va­teľ si bu­de môcť vy­brať, kto­rú si nain­šta­lu­je. Je to vý­ho­da op­ro­ti do­te­raj­ším kó­piám na dis­ku DVD, kto­rý ob­sa­ho­val buď len 32-bi­to­vú, ale­bo len 64-bi­to­vú ver­ziu OS. Tú­to no­vú mož­nosť by is­te pri­ví­ta­li naj­mä pou­ží­va­te­lia za­ria­de­ní, kto­ré ne­ma­jú op­tic­kú me­cha­ni­ku.

Pod­ľa Win­Fu­tu­re.de má byť na kľú­či USB dos­tup­ná ver­zia Win­dows 10 Ho­me a Win­dows 10 Pro­fes­sio­nal.

Mic­ro­soft už potvr­dil, že sys­tém Win­dows 10 Ho­me sa bu­de pre­dá­vať za 119,99 do­lá­ra pre spot­re­bi­te­ľov, kto­rí si ho chcú nain­šta­lo­vať na no­vý po­čí­tač. Win­dows 10 Pro­fes­sio­nal bu­de stáť 199,99 do­lá­ra. Pod­ľa Win­Fu­tu­re.de sa však tie­to ce­ny tý­ka­jú len ver­zie na DVD. Za edí­ciu Ho­me na flash dis­ku bu­de tre­ba za­pla­tiť 144 do­lá­rov a za ver­ziu Pro­fes­sio­nal 238 do­lá­rov.

Pou­ží­va­te­lia, kto­rí už ma­jú po­čí­tač s Win­dows 7 a 8.1, bu­dú môcť zís­kať ak­tua­li­zá­ciu na Win­dows 10 za­dar­mo.

Zdroj: win­be­ta.org
win­dowscen­tral.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter