Intel mení plány. Namiesto 10 nm CPU Cannonlake príde 14 nm Kaby Lake

In­tel zme­nil svo­ju road­ma­pu a od­lo­žil vy­da­nie pro­ce­so­rov s ozna­če­ním Can­non­la­ke na nez­ná­my ter­mín. V bu­dú­com ro­ku spo­loč­nosť uve­die pro­ce­so­ry Ka­by La­ke, vy­rá­ba­né 14 nm pro­ce­som Fin­FET.

Pro­ce­so­ry Ka­by La­ke bu­dú ob­sa­ho­vať dve ale­bo šty­ri jad­rá, no­vú ge­ne­rá­ciu in­teg­ro­va­nej gra­fi­ky, dvoj­ka­ná­lo­vý ra­dič pa­mä­te a 256 MB on-pac­ka­ge ca­che. Pod­ľa server­a Ben­chLi­fe bu­dú no­vé či­py ur­če­né pre rôz­ne seg­men­ty tr­hu vrá­ta­ne mo­bil­ných a des­kto­po­vých klien­tov. Ich TDP (Ther­mal De­sign Power) bu­de sia­hať od 4,5 W až do 91 W.

O pro­ce­so­roch Ka­by La­ke za­tiaľ nie je dos­tup­ných ve­ľa in­for­má­cií, ne­ved­no, či no­vé CPU bu­dú vy­ba­ve­né no­vou mik­roar­chi­tek­tú­rou a či bu­dú no­vé či­py pod­po­ro­vať inštruk­cie AVX-512.

Pro­ce­so­ry Ka­by La­ke pre sto­lo­vé po­čí­ta­če bu­dú na­ďa­lej pod­po­ro­vať soc­ket LGA1151 a bu­dú kom­pa­ti­bil­né s infra­štruk­tú­rou Sky­la­ke a zá­klad­ný­mi dos­ka­mi za­lo­že­ný­mi na či­po­vých súp­ra­vách In­tel 100 Se­ries. Na zvý­še­nie kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti svo­jej plat­for­my mož­no pri­dá In­tel aj pod­po­ru pre USB 3.1.

Ho­ci dô­vo­dy, pre­čo sa In­tel roz­ho­dol od­lo­žiť (či do­kon­ca zru­šiť) pro­ce­so­ry Can­non­la­ke, sú nez­ná­me, je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že pod­ne­tom na zme­nu plá­nov je od­lo­že­nie 10 nm vý­rob­né­ho pro­ce­su. Ak spo­loč­nosť od­dia­li svo­je 10 nm či­py do ro­ku 2017, zdá sa, že jej stra­té­gia tik-tak pres­tá­va fun­go­vať. In­tel sa k zá­le­ži­tos­ti za­tiaľ ne­vy­jad­ril.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter