Windows 10 vám nebude vnucovať prihlásenie cez účet Microsoftu

Me­dzi mno­hý­mi dô­le­ži­tý­mi a po­zi­tív­ny­mi zme­na­mi, kto­ré pri­ná­ša Win­dows 10, sa jed­nej ve­no­va­lo má­lo po­zor­nos­ti. Za­tiaľ čo vo Win­dows 8 Mic­ro­soft umož­nil prih­la­so­vať sa do sys­té­mu po­mo­cou on-li­ne úč­tu, vo Win­dows 10 sa tá­to väz­ba zru­ší a opäť sa do pop­re­dia dos­ta­ne lo­kál­ny účet. Ten sa sí­ce dal vy­tvo­riť aj vo Win­dows 8.1, ale tá­to mož­nosť bo­la za­su­nu­tá do úza­dia.

V sys­té­me Win­dows 10 bu­de mož­nosť prih­lá­siť sa do lo­kál­ne­ho úč­tu vi­di­teľ­nej­šia a ne­bu­de sa vám tak čas­to vnu­co­vať on-li­ne účet. Pri in­šta­lá­cii Win­dows 10 a pr­vom prih­lá­se­ní náj­de­te od­kaz na prih­lá­se­nie po­mo­cou lo­kál­ne­ho úč­tu. Win­dows 8 bol ta­ký in­teg­ro­va­ný s úč­tom Mic­ro­sof­tu, ako­by sa pred­pok­la­da­lo, že kaž­dý bu­de pou­ží­vať ta­ký­to účet. Bez ne­ho ne­mož­no nap­rík­lad spus­tiť ani e-mai­lo­vé­ho klien­ta.

V sys­té­me Win­dows 10 sa neob­ja­ví ob­ra­zov­ka na prih­lá­se­nie k úč­tu Mic­ro­sof­tu, ale ob­ra­zov­ka na všeo­bec­né pri­dá­va­nie úč­tu (voľ­ba Crea­te a new ac­count - Vy­tvo­riť no­vý účet). Sí­ce pou­ží­va­nie úč­tu Mic­ro­sof­tu sa bu­de aj na­ďa­lej spá­jať s ur­či­tý­mi vý­ho­da­mi, od­por­co­via si bu­dú môcť zvo­liť inú al­ter­na­tí­vu (voľ­ba Sign in wit­hout a Mic­ro­soft ac­count - Prih­lá­siť sa bez úč­tu Mic­ro­sof­tu).

sign-in_without_ms_account.jpg

Zdroj: thurrott.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter