Hightech v móde. Apikácia zhodnotí váš outfit a poradí, ako sa obliecť lepšie

Naj­nov­šie tech­no­ló­gie za­sa­hu­jú v čo­raz väč­šej mie­re od­vet­vie mó­dy. Potvr­di­li to vý­skum­ní­ci z Uni­ver­si­ty of To­ron­to, kto­rí priš­li s prog­ra­mom Fas­hion144k Da­ta­set. Je­ho cie­ľom je na zá­kla­de ana­lý­zy fo­tog­ra­fie pou­ží­va­te­ľo­vi po­ra­diť, ako zlep­šiť svoj št­ýl oblie­ka­nia, prí­pad­ne ako skom­bi­no­vať jed­not­li­vé kús­ky od­evu tak, ako by to uro­bil sa­mot­ný styl­ista.

Tvor­co­via prog­ra­mu sa ne­cha­li in­špi­ro­vať 144 169 out­fit­mi zo strán­ky chic­to­pia. Vy­tvá­ra­ním šta­tis­tík, pod­rob­ným skú­ma­ním fo­tiek, ako aj ko­men­tá­rov od pris­pie­va­jú­cich sa im po­da­ri­lo vy­tvo­riť al­go­rit­mus, kto­rý do­ká­že zhod­no­tiť, do akej mie­ry je da­ný out­fit vy­da­re­ný.

program_outfit.jpg

Fun­gu­je to tak, že po up­loa­do­va­ní sním­ky ap­li­ká­cia vy­hod­no­tí jed­not­li­vé ku­sy ob­le­če­nia, ich fa­reb­nosť či pros­tre­die. Nás­led­ne spo­čí­ta cel­ko­vý po­čet bo­dov (zo šká­ly 1-10) a na­ko­niec od­po­ru­čí, ako mož­no cel­ko­vý do­jem z out­fi­tu po­su­núť na vy­ššiu úro­veň. Aj keď prog­ram Fas­hion144k Da­ta­set nie je eš­te ve­rej­ne dos­tup­ný, za­ujal nes­po­čet­né množ­stvo ľu­dí. Svo­je up­lat­ne­nie by na­šiel nie­len u tých, kto­rým zmy­sel pre mó­du tro­chu chý­ba, ale aj u tých, kto­rí jed­not­li­vé tren­dy ur­ču­jú.

Zdroj: har­per­sba­zaar.com, qz.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter