Lian-Li predstavila netradičné stoly na inštaláciu počítačov

Len ne­dáv­no sme vás in­for­mo­va­li o aty­pic­kej po­čí­ta­čo­vej skri­ni H-Tower, us­pô­so­be­nej tak, aby sa sa­ma roz­lo­ži­la. Te­raz vám pred­sta­ví­me ďal­ší za­ují­ma­vý vy­ná­lez, vy­my­ka­jú­ci sa z kon­ven­cií prá­ve svo­jou konštruk­ciou. Priš­la s ním spo­loč­nosť Lian-Li. Ho­ci na pr­vý poh­ľad pri­po­mí­na kla­sic­ký stôl, v rám­ci svo­jej hli­ní­ko­vej kos­try ob­sa­hu­je vy­sú­va­cí box, na kto­rý mož­no umies­tniť všet­ky po­čí­ta­čo­vé kom­po­nen­ty. Keď­že vrch sto­la je prie­hľad­ný, svoj po­čí­tač mô­že­te ob­di­vo­vať v ce­lej je­ho krá­se aj po­čas to­ho, ako bu­de­te na ňom pra­co­vať.

stol_DK.jpg

Mo­del DK-Q2 zvlád­ne bež­nú dos­ku for­má­tu ATX, zdroj a osem 2,5-pal­co­vých a se­dem 3,5-pal­co­vých dis­kov ale­bo SSD. Aj keď je vý­ška dos­tup­né­ho pries­to­ru ob­me­dze­ná, v prí­pa­de väč­šej gra­fic­kej kar­ty to vy­rie­ši predl­žo­va­cí adap­tér a umies­tne­nie na­le­ža­to. Pro­ce­so­ro­vý chla­dič mô­že byť maximál­ne 9 cm vy­so­ký. Chla­de­nie prú­di z jed­nej stra­ny sto­lu na dru­hú. Na kaž­dej mož­no mať až šty­ri 120 mm ven­ti­lá­to­ry. Skri­ne sú op­ti­ma­li­zo­va­né i pre vod­né chla­de­nie, tak­že mož­no do miest na ven­ti­lá­to­ry umies­tniť ra­diá­to­ry rôz­nych veľ­kos­tí.

DK_chladenie.jpg

Dru­hý mo­del DK-03 si po­ra­dí až s dvo­ma zá­klad­ný­mi dos­ka­mi (SP-ATX + mi­ni-ITX), de­sia­ti­mi 3,5-pal­co­vý­mi a de­sia­ti­mi 2,5-pal­co­vý­mi dis­ka­mi. Prie­hľad­ná dos­ka je fa­reb­ne pod­svie­te­ná. Tá­to ver­zia po­nú­ka di­ódo­vé RGB pás­ky a v konštruk­cii sto­la mož­no náj­sť exter­né por­ty.

DK_obe verzie.jpg

Ce­na ver­zie DK-Q2 je 990 USD. Mo­del DK-03 vás vy­jde na 1490 USD.

Video:


Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter