Už aj Microsoft ponúka aplikáciu na migrovanie z Androidu na Windows Phone

App­le nie je je­di­ný, kto má ap­li­ká­ciu na mig­rá­ciu z An­droi­du. Mic­ro­soft už tiež má ap­li­ká­ciu Switch to Win­dows Pho­ne, kto­rá uľah­čí pre­chod z An­droi­du na sys­tém Win­dows Pho­ne, ho­ci je za­tiaľ len vo ver­zii pre­view. Pre­ná­ša kon­tak­ty, texto­vé sprá­vy a mé­diá (fo­tog­ra­fie, vi­deá, hud­bu) z váš­ho an­droi­do­vé­ho za­ria­de­nia do te­le­fó­nu so sys­té­mom Win­dows.

Mô­že­te to uro­biť pros­tred­níc­tvom OneD­ri­ve, ak ne­má­te oba te­le­fó­ny u se­ba. Vy­tvo­rí­te si zá­lož­nú kó­piu svo­jich zá­lo­žiek, fo­tiek, vi­deí a ap­li­ká­cií, kto­rú si mô­že­te auto­ma­tic­ky stiah­nuť pri nas­ta­ve­ní no­vé­ho te­le­fó­nu. Pot­re­bu­je­te na to sie­ťo­vé pri­po­je­nie a účet Mic­ro­sof­tu.

A ak má­te obe za­ria­de­nia u se­ba, mô­že­te pou­žiť vir­tuál­ne Wi-Fi,. Ne­pot­re­bu­je­te na to sieť, Wi-Fi rou­ter ani účet Mic­ro­sof­tu. Sta­čí nain­šta­lo­vať ap­li­ká­ciu Switch to Win­dows Pho­ne na te­le­fón s WP. Ap­li­ká­cia po­nú­ka mož­nosť zá­lo­ho­vať a ob­no­viť mul­tip­lat­for­mo­vé ap­li­ká­cie a služ­by s ek­vi­va­len­tný­mi ap­li­ká­cia­mi pre WP.

Ap­li­ká­ciu Switch to Win­dows Pho­ne si mož­no stiah­nuť pre An­droid aj Win­dows Pho­ne.

Zdroj: wmpoweru­ser.com
thewin­dowsbulle­tin.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter