Detaily AMD Radeon R9 Fury X

AMD pl­ne pred­sta­vi­lo aj svo­ju R9 Fu­ry X kar­tu, kto­rá bu­de svo­jim vy­da­ním bu­dú­ci týž­deň nas­le­do­vať R9 300 sé­riu a rov­no sa za­ra­dí sa me­dzi top kar­ty na tr­hu.

Bu­de naj­vý­kon­nej­šia zo sé­rie pri­chá­dza­jú­cich jed­no­či­po­vých Fi­ji ka­riet a bu­de stáť 649 do­lá­rov, te­da dos­ta­ne rov­na­kú ce­nu ako ne­dáv­no vy­da­ná GTX980­ti od Nvi­die. U nás to te­raz bu­de zna­me­nať cez 740 eur, ale niek­to­ré lac­nej­šie ob­cho­dy pôj­du aj 700 ako te­raz pri 980­ti.

Za­tiaľ fi­nál­ne a ne­zá­vis­lé benchmar­ky ne­má­me, ale pod­ľa leak­nu­tých benchmar­kov sa po­hy­bo­va­la mier­ne nad 980­ti a pod Ti­tanX, pod­ľa benchmar­ku AMD aj nad Ti­tan X. Re­cen­zie, kto­ré vy­jdu bu­dú­ci týž­deň nám to ob­jas­nia. V kaž­dom prí­pa­de vy­ze­rá, že hlav­ný roz­diel me­dzi GTX980­ti a Fu­ryX kar­ta­mi bu­de v pa­mä­ti, kde Nvi­dia po­nú­ka 6GB, AMD 4GB.

Čo je však na Fi­ji za­ují­ma­vej­šie sú HBM pa­mä­te, kto­ré sú pria­mo na či­pe vďa­ka čo­mu je kar­ta vý­raz­ne men­šia ako jej kon­ku­ren­cia. Aj keď kon­krét­ne tá­to je chla­de­ná vod­ným chla­de­ním, aby stí­ha­la od­vá­dzať tep­lo, čo je sí­ce drah­šie, ale pre hrá­čov je to len plus, keď­že si tým AMD za­is­tí ti­chú pre­vádz­ku a aj níz­ku tep­lo­tu. Pod­ľa AMD je kar­ta je hluč­ná len 32db a prie­mer­ná tep­lo­ta by ma­la byť oko­lo 50 stup­ňov.

Z tech­nic­kých de­tai­lov je Fi­ji GPU pos­ta­ve­né stá­le na 28nm ar­chi­tek­tú­re má 8.9 mi­liar­dy tran­zis­to­rov a vý­poč­to­vú rých­losť 8.6Tflo­pu. Ce­lý čip má veľ­kosť tak­mer 600mm2 a je naj­väč­ší aký fir­ma te­raz vy­tvo­ri­la. Dopĺňa­jú ho ma­lé HBM pa­mä­te, kto­ré ma­jú len 35mm2 a sú na­po­je­né pria­mo na či­pe, čo za­is­ťu­je 512GB/s rých­losť pre­su­nu dát s 1024bi­to­vým bu­som (spo­lu 4096 bi­tov). Zo za­ují­ma­vos­ti kar­ta má nad na­pá­ja­ním LED de­tek­tor, kto­rý uka­zu­je ako je kar­ta vy­ťa­že­ná. Mô­že­te si ich na­kon­fi­gu­ro­vať na čer­ve­né ale­bo mod­ré far­by.

Je­di­nou sla­bi­nou kar­ty je ob­me­dzenie 4GB pa­mä­ťou, pri kar­tách v niž­ších ka­te­gó­riách to ne­va­dí, ale pri tej­to ur­če­nej na 4K roz­lí­še­nia to už ne­mu­sí byť dos­ta­tok, pres­nej­šie pri via­ce­rých hrách to už te­raz nes­ta­čí. AMD sa vy­jad­ru­je tak, že ak sa hra zop­ti­ma­li­zu­je, ne­vi­dia tam žiad­ne ob­me­dzenia ani pri 4K roz­lí­še­ní. Ho­vo­ria, že vý­vo­já­ri si čas­to z pa­mä­te ro­bia skla­dis­ko a mu­sia sa o to viac sta­rať, do­dá­va­jú, že s DX12 prí­de aj iný spô­sob vy­uží­va­nia pa­mä­te. 

amd-radeon-r9-2.jpg

Čo však hrám, kto­ré chcú už te­raz viac pa­mä­te ne­po­mô­že a mô­žu spo­ma­ľo­vať fra­me­ra­te ale­bo se­kať. Do akej mie­ry to bu­de ci­teľ­né uvi­dí­me v tes­toch, ale keď­že 4K mo­ni­to­ry nie je za­tiaľ vý­raz­ne roz­ší­re­né väč­ši­na uží­va­te­ľov by to ani ne­ma­la po­cí­tiť. Ak by ste chce­li vy­uží­vať 4K a do­siah­nuť aj 60 fps rá­taj­te s tým, že mu­sí­te mať Dis­play­port 1.2a pri­po­je­ni, keď­že kar­ta ne­má HDMI 2.0 vý­stup.

Na­ko­niec jed­na za­ují­ma­vosť, AMD za­tiaľ nes­po­mí­na, že by kar­tu vy­rá­ba­li aj iný vý­rob­co­via a je mož­né, že bu­de dos­tup­ná len re­fe­ren­čná ver­zia pria­mo od nich.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter