Znižovanie grafickej kvality postihuje čoraz väčší počet hier

Nav­na­diť pub­li­kum na naj­nov­šiu po­čí­ta­čo­vú hru a pod­po­riť jej pred­pre­daj v čo naj­väč­šej mie­re je túž­bou všet­kých vý­vo­já­rov. Na veľtr­hoch spo­loč­nos­ti ne­raz pred­ve­dú dych­be­rú­ce zá­be­ry a vy­so­kú gra­fic­kú kva­li­tu chys­ta­né­ho ti­tu­lu a ani nie o rok po uve­de­ní hry sa za­čnú ozý­vať skla­ma­né hla­sy fa­nú­ši­kov.

Dô­vo­dom zní­že­nej kva­li­ty hier (či už to bo­lo GTA V, Watch Dogs, Killzo­ne, ale­bo Za­klí­nač 3) bo­lo aj ob­me­dzenie veľ­kos­ti a ore­za­nos­ti pre za­ria­de­nie, pre kto­ré bo­la fi­nál­na ver­zia hry ur­če­ná. Tá to­tiž mu­sí po­čí­tať s roz­sia­hly­mi ob­las­ťa­mi a ba­lík­mi vstup­ných dát.

Spo­me­nu­té hry svo­jich uží­va­te­ľov za­sa­dzu­jú do roz­sia­hle­ho ot­vo­re­né­ho sve­ta, v kto­rom sa mô­žu neob­me­dze­ne po­hy­bo­vať. A prá­ve tá­to veľ­kosť kla­die ná­ro­ky na kva­li­tu gra­fic­kej strán­ky, kto­rá sa ci­teľ­ne lí­ši od vop­red pre­zen­to­va­ných dem.

Špe­ku­lu­je sa aj o tom, že zní­že­nie gra­fic­kej ná­roč­nos­ti hier bo­lo prí­či­nou slab­šie­ho vý­ko­nu is­té­ho ty­pu kon­zol. Či to však bo­la sku­toč­ne prav­da, ale­bo iš­lo len o sna­hu po­ka­ziť dob­ré me­no znač­ky, do­te­raz nie je zná­me.

Video:


Zdroj: e-svet.e15.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter