Originálne dizajny a konštrukcie klávesnice pre náročných

Chce­li by ste ze­fek­tív­niť va­šu prá­cu na po­čí­ta­či a na­vy­še si ju uro­biť prí­jem­nej­šou? Sta­čí, ak si vy­be­rie­te z dvoch re­vo­luč­ných klá­ves­níc, kto­rých aty­pic­ký tvar či špe­ciál­ne nas­ta­ve­nie tla­či­diel, vám spra­via kaž­do­den­né ťu­ka­nie do klá­ves­ni­ce jed­no­duch­ším a po­hodl­nej­ším.

Pr­vou je me­cha­nic­ká klá­ves­ni­ca Mo­del 01 od spo­loč­nos­ti Key­boar­dio. Klá­ves­ni­ca je sym­et­ric­ky roz­de­le­ná na dve rov­na­ké čas­ti s er­go­no­mic­ky roz­mies­tne­ný­mi klá­ves­mi. Tie sú pod­svie­te­né LED di­óda­mi a zna­ky na nich sú vy­ry­té la­se­rom. Sklon zá­klad­ne z ja­vo­ro­vé­ho dre­va je mož­né nas­ta­viť pod­ľa pot­re­by. Na­vy­še obe čas­ti mož­no od se­ba od­de­liť a vy­brať si tak po­lo­hu, kto­rá bu­de váš­mu zá­päs­tiu vy­ho­vo­vať čo naj­lep­šie. Klá­ves­ni­ca je kom­pa­ti­bil­ná s Win­dows, OS X, An­droid, iOS či Li­nux a mož­no ju pri­po­jiť cez USB port. Vá­ži 1,3 kg a me­ria 36 x 23 x 2,5 cm.

model01.png

Na Kic­kstar­te­ri sa jej po­da­ri­lo vy­zbie­rať po­ža­do­va­nú su­mu 120-ti­síc USD. Mo­men­tál­ne je te­da dos­tup­ná za ce­nu 299 USD.

model01_2.png

Dru­hou net­ra­dič­nou klá­ves­ni­cou je Son­der od aus­trál­skej spo­loč­nos­ti Son­der De­sign. Svoj­mu uží­va­te­ľo­vi dá­va pries­tor na nas­ta­ve­nie vlas­tných hod­nôt na kaž­dé tla­čid­lo. Klá­ve­sy sú vy­ro­be­né z prie­hľad­né­ho plas­tu a pod ni­mi sa na­chá­dza e-ink dis­plej, kto­rý je schop­ný me­niť sym­bo­ly a zna­ky pod­ľa ich nas­ta­ve­nia. Tla­čid­lá mô­že­te nah­ra­diť či už skrat­kou, ale­bo ob­ráz­kom. Ich va­ria­bi­li­ta je neob­me­dze­ná. Ok­rem to­ho, klá­ves­ni­ca pos­ky­tu­je prak­tic­ké pod­svie­te­nie v tme. Mož­no ju pre­po­jiť cez Blue­tooth ale­bo kla­sic­ký USB ko­nek­tor s ľu­bo­voľ­ným za­ria­de­ním. Vá­ži 500 g a jej roz­me­ry sú 28 x 13 x 3 cm.

Mo­men­tál­ne klá­ves­ni­cu mož­no kú­piť v pred­pre­da­ji za 199 USD.

sonder_keyboard.gif


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter