Microsoft vysvetľuje, ako to je s prísľubom Windows 10 zadarmo každému

To, že Win­dows 10 bu­de bez­plat­ne po­núk­nu­tý pou­ží­va­te­ľom Win­dows 7 a 8.1, sme už ve­de­li. No po ne­dáv­nom vy­hlá­se­ní Mic­ro­sof­tu sa zda­lo, že to bu­de pla­tiť pre všet­kých účas­tní­kov prog­ra­mu Win­dows In­si­der.

Mi­nu­lý pia­tok to­tiž Ga­briel Aul, šéf prog­ra­mu Win­dows In­si­der, v ofi­ciál­nom ozná­me­ní avi­zo­val mož­nosť kaž­dé­ho tes­tu­jú­ce­ho zís­kať le­gi­tím­nu ver­ziu Win­dows 10, kto­rá po ak­tua­li­zá­cii zos­ta­ne ak­ti­vo­va­ná. Pod­mien­kou má byť in­šta­lo­va­nie tes­to­va­cej ver­zie Win­dows 10 z in­šta­lač­né­ho ISO na po­čí­tač a pre­po­je­nie úč­tu Win­dows s úč­tom Mic­ro­sof­tu. Tým­to spô­so­bom by však mo­hol fi­nál­nu ver­ziu Win­dows 10 zís­kať kto­koľ­vek, a to aj bez plat­nej li­cen­cie Win­dows 7 a 8.1, pre­to­že pre­view ver­ziu Win­dows 10 z in­šta­lač­né­ho ob­ra­zu ISO si mož­no nain­šta­lo­vať na ľu­bo­voľ­né PC.

Cez ví­kend pre­to Aul svo­ju for­mu­lá­ciu poop­ra­vil vy­svet­le­ním: „Je dô­le­ži­té poz­na­me­nať, že iba ľu­dia pou­ží­va­jú­ci ori­gi­nál­ny Win­dows 7 a Win­dows 8.1 mô­žu ak­tua­li­zo­vať na Win­dows 10 v rám­ci po­nu­ky bez­plat­né­ho up­gra­du."

aul_twitter.jpg

Sa­moz­rej­me, prog­ram Win­dows In­si­der bu­de pok­ra­čo­vať aj po uve­de­ní Win­dows 10 na trh. Je­ho čle­no­via bu­dú môcť zís­ka­vať bu­dú­ce op­ra­vy a no­vé fun­kcie pre OS skôr, než bu­dú uvoľ­ne­né pre ši­ro­kú ve­rej­nosť. Aul však uvie­dol, že ap­li­ká­cia In­si­der Hub už ne­bu­de pre­din­šta­lo­va­ná po uvoľ­ne­ní ďal­šej náh­ľa­do­vej ver­zie Win­dows 10, ale čle­no­via si ju mô­žu ma­nuál­ne stiah­nuť.

Zdroj: win­dowscen­tral.com
blogs.win­dows.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter