iPad/iPhone: 3 zaujímavé nové aplikácie v App Store

Opäť pri­ná­ša­me zo­pár ap­li­ká­cií, kto­ré sú te­raz no­vé na App Sto­re. V tom­to člán­ku uká­že­me zo­pár ap­li­ká­cií, kto­ré však ne­mu­sia byť za­dar­mo. Ap­li­ká­cie sú sku­toč­ne rôz­ne­ho dru­hu a pl­nia roz­lič­né fun­kcie. Poď­me sa na ne te­da po­zrieť.

1. Keys­Pop

Vďa­ka Keys­Po­pu si mô­žeš pris­pô­so­biť po­za­die klá­ves­ni­ce pod­ľa svoj­ho vlas­tné­ho vý­be­ru. Ak ťa už nu­dí mať stá­le rov­na­kú uni­for­mnú klá­ves­ni­cu, te­raz máš mož­nosť s tým nie­čo uro­biť. Ta­kis­to si mô­žeš vy­brať no­vé klá­ve­so­vé zvu­ky.

obr1.jpeg obr2.jpeg

Ap­li­ká­ciu si mô­žeš stiah­nuť pria­mo tu: Keys­Pop - Cus­to­mi­zes your key­board - xi he

Ce­na ap­li­ká­cie: Za­dar­mo

2. Square­Re­post

Square­Re­post je naj­jed­no­duch­šia a naj­rý­chlej­šia ces­ta na zdie­ľa­nie tvo­jich sní­mok v pl­nej veľ­kos­ti v tva­re štvor­ca bez to­ho, aby si ich mu­se­li ore­zať. S tou­to ap­li­ká­ciou bu­de zdie­ľa­nie tvo­jich fo­tog­ra­fií na In­stag­ra­me jed­no­duch­šie.

obr3.jpeg obr4.jpeg

Ap­li­ká­ciu si mô­žeš stiah­nuť pria­mo tu: Square Pho­to Colla­ge - Rea­dy for In­stag­ram with out Crop­ping - Mu­ham­mad Is­haque

Ce­na ap­li­ká­cie: Za­dar­mo

3. 21 Day Fit­ness

21 Day Fit­ness je skve­lá ap­li­ká­cia, kto­rá ti po­mô­že zho­diť pre­by­toč­né ki­lá, za­čať jesť zdrav­šie, vy­ze­rať a cí­tiť sa skve­le. Po­mo­cou tej­to ap­li­ká­cie mô­žeš sle­do­vať úby­tok svo­jej hmot­nos­ti, množ­stvo vy­pi­tej vo­dy a mno­ho ďal­ších sú­vi­sia­cich pr­vkov.

obr5_2.jpeg obr6.jpeg

Ap­li­ká­ciu si mô­žeš stiah­nuť pria­mo tu: 21 Day Fit­ness to Fix your beach bo­dy - Ri­ta Najm Khat­tar

Ce­na ap­li­ká­cie: 1,99 EUR


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter