Vo Windows 10 sa nepočíta so samostatnou aplikáciou Skype

Mic­ro­soft v tých­to dňoch prek­va­pil mno­hých zá­kaz­ní­kov a vý­vo­já­rov ozná­me­ním, že od­sta­ví klien­ta Sky­pe pre Win­dows 8.1 a os­ta­ne len des­kto­po­vá ap­li­ká­cia.

Pod­ľa in­for­má­cií, kto­ré z Mic­ro­sof­tu zís­ka­la re­dak­tor­ka ZDnet Ma­ry Jo Fo­ley, spo­loč­nosť ne­chys­tá pre Win­dows 10 ni­ja­kú ver­ziu Sky­pe, pou­ží­vať sa bu­de na­ďa­lej tá des­kto­po­vá.

Pro­duk­to­vý ma­na­žér Sky­pu Aga Gu­zik sa vy­jad­ril, že Mes­sa­ging, Pho­ne a Vi­deo bu­dú uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie, kto­ré bu­dú fun­go­vať v rám­ci sys­té­mu Win­dows 10 pre te­le­fó­ny, tab­le­ty a des­kto­py.

Sky­pe te­da bu­de in­teg­ro­va­ný do iných nás­tro­jov - ap­li­ká­cií na po­sie­la­nie SMS a te­le­fo­no­va­nie vrá­ta­ne vi­deo­ho­vo­rov. Pre pou­ží­va­te­ľov vraj bu­de „jed­no­duch­šie a efek­tív­nej­šie", ak na ko­mu­ni­kač­né úlo­hy ne­bu­dú mu­sieť sťa­ho­vať a spúš­ťať ďal­šiu ap­li­ká­ciu. Pre tých, kto­rí up­red­nos­tňu­jú mať všet­ky fun­kcie Sky­pu na jed­nom mies­te, bu­de na­ďa­lej k dis­po­zí­cii des­kto­po­vá ap­li­ká­cia.

Mo­der­ná ap­li­ká­cia Sky­pe te­da ne­bu­de mať je­di­nú pria­mu náh­ra­du v sys­té­me Win­dows 10, ale jej fun­kcie sa sta­nú neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou iných ko­mu­ni­kač­ných nás­tro­jov v tom­to ope­rač­nom sys­té­me.

To, že uni­ver­zál­na ap­li­ká­cia ne­bu­de k dis­po­zí­cii pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows 7, Win­dows 8.1 ale­bo Win­dows Pho­ne 8.1, zrej­me nie je veľ­ký prob­lém, le­bo tí bu­dú môcť bez­plat­ne up­gra­do­vať na Win­dows 10 po­čas pr­vé­ho ro­ka po je­ho uve­de­ní. Mic­ro­soft je však za­tiaľ veľ­mi zdr­žan­li­vý oh­ľad­ne ter­mí­nu, ke­dy by sme sa „no­vých zá­žit­kov Sky­pe" vo Win­dows 10 moh­li doč­kať.

Zdroj: zdnet.com
neowin.net


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter