iOS 9 ušetrí až niekoľko hodín batérie

App­le pred­sta­vil na WWDC iOS 9, kto­rý po­nú­ka veľ­mi dô­le­ži­té rie­še­nie pre tých, kto­rým ba­té­ria v iP­ho­ne ne­vydr­ží veľ­mi dl­ho a pot­re­bu­jú eš­te jed­nu či dve ho­din­ky na­vy­še. Jed­no z rie­še­ní je špe­ciál­na fun­kcia šet­re­nia, kto­rá sa ak­ti­vu­je po­väč­ši­ne sa­ma, no a dru­há je ab­so­lút­na no­vin­ka, ale je ta­ká pri­mi­tív­na, že ľu­ďom os­tá­va ro­zum stáť, pre­čo ju App­le nep­red­sta­vil eš­te v ro­ku 2007.

Šet­re­nie

No­vá fun­kcia v iOS 9, kto­rá bu­de šet­riť ba­té­riu, je sí­ce v prí­pa­de App­lu ab­so­lút­na no­vin­ka, ale vo sve­te už nie je až ta­ká no­vá a pou­ží­va­te­lia ju veľ­mi dob­re poz­na­jú z kon­ku­ren­čných za­ria­de­ní. Je to jed­no­du­ché. Te­le­fón ob­me­dzí množ­stvo fun­kcií, ako napr. ani­má­cie na dis­ple­ji, pres­ta­ne po­sie­lať upo­zor­ne­nia, šet­rí aj pri vy­hľa­dá­va­ní sie­te a ta­kis­to sa o čo­si zní­ži aj je­ho vý­kon. Ta­ký­to prin­cíp šet­re­nia sa naj­prv zob­ra­zí pri 20 % s tým, že ho mož­no od­miet­nuť, a po­tom sa sám nas­ta­ví pri 10 % (dá sa to však nas­ta­viť aj tak, aby te­le­fón fun­go­val štan­dar­dne, te­da bez šet­re­nia aj pri 10 %).

Ta­ké­to „dras­tic­ké" rie­še­nie by ma­lo ušet­riť ba­té­riu v iP­ho­ne nao­zaj vý­raz­ne a te­le­fón vďa­ka ne­mu vy­dr­ží až o 3 ho­di­ny viac (as­poň pod­ľa App­lu). No nie je to je­di­né, čo šet­rí ba­té­riu, je tu aj dru­há fun­kcia.

Vo vrec­ku aj na sto­le bez sve­tel­ných upo­zor­ne­ní!

Po­kiaľ pra­cu­ješ cez inter­net ale­bo si zvyk­nu­tý den­ne od­pi­so­vať na množ­stvo e-mai­lov, správ a na­vy­še dos­tá­vaš aj ve­ľa upo­zor­ne­ní, ur­či­te si všim­neš, že vždy sa ti napl­no roz­žia­ri dis­plej. Mi­ni­mál­ne vte­dy, ak je tma. No ak máš iP­ho­ne vo vrec­ku (kde je tma) a dos­ta­neš upo­zor­ne­nie, no nech­ceš si ho po­zrieť, je zby­toč­né, aby sa dis­plej roz­svie­til. No­vý spô­sob šet­re­nia te­da bu­de fun­go­vať tak, že keď bu­de te­le­fón vo vrec­ku ale­bo na sto­le (dis­ple­jom do­le), sen­zo­ry to za­chytia a poš­lú len zvu­ko­vé upo­zor­ne­nie.

Je to ab­so­lút­ne pri­mi­tív­ne rie­še­nie, ale pod­ľa App­lu by ma­lo pri­niesť zlep­še­nie vý­dr­že až o ho­din­ku, čo sa ur­či­te ho­dí.

baterka-setrenie.jpg

Ba­té­ria šet­re­nie


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter