Facebook zmenou kódu znemožnil Microsoftu synchronizáciu s Windows Phone

Po nie­koľ­kých zme­nách v Graph API Fa­ce­boo­ku niek­to­ré z in­teg­ro­va­ných fun­kcií pre so­ciál­nu sieť ne­bu­dú vo Win­dows Pho­ne pra­co­vať správ­ne. Sprá­vu o tom uve­rej­nil web Win­dows Cen­tral. Zru­še­ná bu­de všet­ka in­teg­rá­cia s Win­dows vrá­ta­ne pre­po­je­nia ad­re­sá­ra s kon­tak­tmi na Fa­ce­boo­ku.

Aj Mic­ro­soft na svo­jom blo­gu uvá­dza, že Fa­ce­book zme­nil Graph API ta­kým spô­so­bom, že to má „do­sah na ap­li­ká­cie a služ­by". Ne­bu­de te­da už mož­né syn­chro­ni­zo­vať zoz­nam pria­te­ľov z Fa­ce­boo­ku s prog­ra­mom Out­look, rov­na­ko ani fo­tog­ra­fie a vi­deá zho­to­ve­né smar­tfó­nom s Win­dows rých­lo a ľah­ko zdie­ľať na Fa­ce­boo­ku. Mic­ro­soft všet­ky tie­to fun­kcie spo­jil do Fa­ce­book Con­nect, kto­rý po zme­ne Graph API ne­bu­de pod­po­ro­va­ný.

To zna­me­ná, že ši­kov­ná auto­ma­tic­ká syn­chro­ni­zá­cia, kto­rej sa te­ši­li pou­ží­va­te­lia Win­dows Pho­ne, už ne­bu­de fun­go­vať. Zdie­ľa­nie aj syn­chro­ni­zá­ciu bu­de tre­ba nas­ta­viť ruč­ne v prí­pa­doch, keď je to mož­né.

Pod­ľa vy­jad­re­nia Mic­ro­sof­tu sa to tý­ka ap­li­ká­cií Ca­len­dar, Pho­tos, Peop­le, OneD­ri­ve, Out­look, Con­tacts a Mo­vie Ma­ker, a to na sys­té­moch Win­dows Pho­ne 7, Win­dows Pho­ne 8 a Win­dows Pho­ne 8.1. Mic­ro­soft sa už ne­po­kú­si o op­ra­vu, bu­de len ko­mu­ni­ko­vať zme­nu zá­kaz­ní­kom. Vzhľa­dom na to, že už v naj­bliž­ších me­sia­coch sa oča­ká­va uve­de­nie sys­té­mu Win­dows 10, nie je prek­va­pu­jú­ce, že spo­loč­nosť už ne­mie­ni in­ves­to­vať čas a úsi­lie do op­ra­vy Win­dows Pho­ne 8.

Zdroj: win­dowscen­tral.com
sup­port.of­fi­ce.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter