Apple odkazuje: Move to iOS a vyhoďte Android do koša v našich obchodoch

Na zá­kla­de pred­sta­ve­nia no­vi­niek v rám­ci App­le WWDC za­ča­li ame­ric­ké mé­diá uvá­dzať, že An­droid je no­vý Win­dows, te­da plat­for­ma, kto­rú ni­ja­ký vý­vo­jár ne­mô­že ig­no­ro­vať. Aj keď iTu­nes nik­dy ne­za­mie­ril na An­droid, v prí­pa­de no­vej hu­dob­nej služ­by App­le Mu­sic to bu­de iné. Na­priek to­mu App­le ne­hod­lá us­tú­piť v kon­ku­ren­čnom bo­ji.

Pre­to vy­vi­nul ďal­šiu ap­li­ká­ciu s náz­vom Mo­ve to iOS, kto­rá sa pos­ta­rá o to, aby moh­li ma­ji­te­lia smar­tfó­nov so sys­té­mom An­droid prejsť bez akých­koľ­vek kom­pli­ká­cií do sve­ta App­lu. Ap­li­ká­cia pre­ve­die ad­re­sár, fot­ky, hud­bu, ako aj his­tó­riu pre­hlia­da­ča či poš­tov­né úč­ty a po pre­cho­de v App Sto­re vy­hľa­dá prog­ra­my, kto­ré bo­li dov­te­dy pou­ží­va­né na sta­rom te­le­fó­ne a zá­ro­veň sú k dis­po­zí­cii aj pre iOS. Na­ko­niec bu­de zá­kaz­ní­kom navr­hnu­té, aby svoj mo­bil s An­droi­dom vy­ho­di­li do ko­ša v kto­rom­koľ­vek App­le Sto­re.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter