2 v 1: Škatuľa od pizze obsahuje projektor, ktorý premieta film

Piz­ze­rii Piz­za Hut v Hon­gkon­gu sa po­da­ri­lo zreali­zo­vať za­ují­ma­vú my­šlien­ku. Spo­ji­la to, čo vie ro­biť naj­lep­šie - piz­zu, s tým, čo k jej do­ko­na­lé­mu vy­chut­na­niu bez­pod­mie­neč­ne pat­rí, te­da s fil­mom.

No­vý pro­jekt s náz­vom Bloc­kbus­ter Box pred­sta­vu­je sé­riu špe­ciál­ne up­ra­ve­ných ška­túľ na piz­zu, kto­ré ok­rem iné­ho slú­žia aj ako fil­mo­vý pro­jek­tor. Sí­ce pri­mi­tív­ny, ale pred­sa uni­kát­ny. Na pred­nej stra­ne ška­tu­le sa na­chá­dza ot­vor, kto­rým prestr­čí­te pre­mie­ta­cie sklíč­ko tvo­ria­ce sú­časť ba­le­nia. Vďa­ka QR kó­du si stiah­ne­te film a smar­tfón umies­tni­te do ška­tu­le. Po spus­te­ní fil­mu sa vám ob­raz na dis­ple­ji pre­miet­ne na ste­nu pred va­mi. Po­tom vám už nič neb­rá­ni v tom, aby ste sa po­hodl­ne usa­di­li a za­hryz­li do va­šej ob­ľú­be­nej piz­ze.

Aj keď kva­li­ta ob­ra­zu nie je ideál­na, na­vy­še v mies­tnos­ti mu­sí byť dos­ta­toč­ná tma, aby bo­lo vô­bec nie­čo vi­dieť, a aj hla­si­tosť fil­mu zá­vi­sí od mož­nos­tí te­le­fó­nu, zá­ži­tok má­te za­ru­če­ný.

Bloc­kbus­ter Box pri­chá­dza v šty­roch ver­ziách, kaž­dá s iným te­ma­tic­kým fil­mom na stiah­nu­tie. Pre ak­čné ty­py je to Ful­ly Loa­ded, pre ro­man­ti­kov Hot & Rea­dy, pre mi­lov­ní­kov ho­ro­rov Sli­ce Night a pre fa­nú­ši­kov sci-fi An­cho­vy Ar­ma­ged­don.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter