Video: Samsung ukázal prvý 55-palcový priehľadný a zrkadlový displej OLED

Sam­sung na po­du­ja­tí v Hon­gkon­gu pred­sta­vil pr­vý tran­spa­rent­ný 55-pal­co­vý dis­plej OLED, ako aj zr­kad­lo­vý pa­nel OLED. Oba dis­ple­je spo­lup­ra­cu­jú s tech­no­ló­giou Real­Sen­se od In­te­lu. Zr­kad­lo­vý dis­plej vy­uží­va 3D tech­no­ló­giu In­te­lu na vy­tvo­re­nie „vir­tuál­nej skú­šob­nej ka­bín­ky". Ka­me­ra sní­ma, kde sa člo­vek na­chá­dza, a vy­kres­lí skú­ša­né ob­le­če­nie či šper­ky na dis­ple­ji v správ­nom poh­ľa­de, aby to vy­ze­ra­lo tak, že skú­ša­jú­ci ich má na se­be.

Zr­kad­lo­vý pa­nel OLED má od­ra­zi­vosť na úrov­ni 75 %, čo je pod­ľa Sam­sun­gu „pri­naj­men­šom o 50 % viac", ako má zr­kad­lo­vý dis­plej LCD, kto­rý je v sú­čas­nos­ti na tr­hu. Ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť tvr­dí, že no­vé dis­ple­je OLED ma­jú aj lep­ší kon­trast­ný po­mer ako zr­kad­lo­vé LCD (viac ako 100 000:1 op­ro­ti 4000:1) a lep­šia je aj ich la­ten­cia (me­nej ako 1 ms op­ro­ti 8 ms).

Video:


Prie­hľad­ný dis­plej OLED ta­kis­to ne­chá­va za se­bou exis­tu­jú­ce mo­de­ly LCD. Je to­tiž tran­spa­ren­tnej­ší - ne­chá­va prejsť 40 % svet­la, za­tiaľ čo pri dneš­ných prie­hľad­ných LCD je tá­to hod­no­ta len 10 %. Op­ro­ti kon­ku­ren­čným dis­ple­jom má aj vy­šší fa­reb­ný ga­mut a lep­šie po­zo­ro­va­cie uh­ly. Sa­moz­rej­me, dis­ple­je OLED ne­pot­re­bu­jú ani pod­svie­te­nie.

Samsung_transparent_OLED.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter