10 najlepších funkcií iOS 9

Zdá sa, že re­dak­to­ri ma­ga­zí­nu 9to5­mac.com si už stih­li do svoj­ho iP­ho­nu 6 Plus a iPa­du Air dru­hej ge­ne­rá­cie nain­šta­lo­vať pr­vú be­ta ver­ziu iOS 9, kto­rá bo­la pred­sta­ve­ná len v pon­de­lok 8. jú­na ve­čer. Prá­ve pre­to sa roz­hod­li, že na­to­čia vi­deo, kto­ré uká­že 10 naj­lep­ších ve­cí, kto­ré no­vý ope­rač­ný sys­tém ob­sa­hu­je.

Top 10

Na vi­deu, kto­ré si ok­rem iné­ho mož­no vy­chut­nať aj v 4K, uvi­díš 10 naj­lep­ších ve­cí, kto­ré ob­sa­hu­je iOS 9. Je jed­no, či máš iP­ho­ne ale­bo iPad. Na vi­deu sú obe za­ria­de­nia, a tak si za­ru­če­ne náj­deš prá­ve to, na čo sa bu­deš te­šiť naj­viac ty. Len spo­me­nie­me, že v no­vom iOS 9 náj­deš nap­rík­lad fun­kciu šet­re­nia ba­té­rie ale­bo v prí­pa­de, že pou­ží­vaš len iPad, aj fun­kciu, kto­rá ti umož­ní ov­lá­dať viac ap­li­ká­cií na­raz bez to­ho, aby si jed­nu z nich mu­sel čo i len mi­ni­ma­li­zo­vať.

Ta­kis­to sa tu naš­lo nie­koľ­ko zlep­še­ní pre klá­ves­ni­cu Qic­kTi­pe. Kon­krét­ne pri­bud­li no­vé ges­tá, vďa­ka kto­rým sa ti bu­de edi­to­vať text om­no­ho jed­no­duch­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. Prá­ve pre­to by si si mal po­zrieť vi­deo, kto­ré ti uká­že, ako je to s tým iOS 9 v praxi.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter