Klávesnica Topre má analógové klávesy. Dokážu snímať aj tlak stláčania klávesov

Na vý­sta­ve Com­pu­tex spo­loč­nosť Top­re pred­sta­vi­la dva ne­kon­ven­čné mo­de­ly po­čí­ta­čo­vých klá­ves­níc.

Pr­vý typ je klá­ves­ni­ca s ana­ló­go­vý­mi klá­ves­mi. Klá­ves­ni­ca je vy­ba­ve­ná špe­ciál­nym sní­ma­čom, kto­rý fun­gu­je v di­gi­tál­nom re­ži­me. Ok­rem to­ho je však schop­ný zos­ní­mať tlak stla­če­nia v 256 kro­koch, čo umož­ňu­je po­mo­cou sof­tvé­ru vy­uží­vať om­no­ho pres­nej­šie ov­lá­da­nie (nap­rík­lad v hrách ale­bo v ap­li­ká­ciách s hu­dob­ný­mi nás­troj­mi).

Video:


Video:


Dru­hý mo­del je klá­ves­ni­ca Top­re Ty­pe Hea­ven, kto­rá je vy­ba­ve­ná fa­reb­ným LED pod­svie­te­ním v kaž­dom klá­ve­se s mož­nos­ťou zob­ra­ze­nia až 16 mi­lió­nov fa­rieb. Jem­nosť sní­ma­nia tla­ku nie je na­toľ­ko vy­so­ká ako v pred­chá­dza­jú­com prí­pa­de, ale umož­ňu­je stisk ko­ri­go­vať v rám­ci šty­roch re­ži­mov, a to na 1, 1,5, 2 ale­bo 3 mm.

topre2.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter