S Watch OS 2.0 prichádzajú natívne aplikácie pre Apple Watch

Watch OS 2.0 pri­ne­sie do App­le Watch pl­no­hod­not­né ap­li­ká­cie a spo­loč­nosť App­le si od tej­to no­vej plat­for­my veľ­mi ve­ľa sľu­bu­je. Pri­po­mí­na to spus­te­nie App Sto­ru pred sied­mi­mi rok­mi. No­vé na­tív­ne ap­li­ká­cie pri­ne­sú úpl­ne no­vý zá­ži­tok s ho­din­ka­mi App­le Watch.

Watch OS 2.0

Watch OS 2.0 by mal op­ra­viť čo naj­viac chy­bi­čiek, kto­rých je za­tiaľ v App­le Watch dosť. Watchfa­ces umož­ní dať na po­za­die ča­su fo­tog­ra­fiu pod­ľa vlas­tné­ho vý­be­ru. Vý­vo­já­ri mô­žu tvo­riť vlas­tné tak­zva­né Com­pli­ca­tions. Ide vlas­tne o mik­roin­for­má­cie, nap­rík­lad o va­šom le­te, kto­ré bu­de­te môcť umies­tniť do ci­fer­ní­kov ho­di­niek. 

watch_os_2.0_2.jpg

To­to bu­de cel­kom ši­kov­ná a uži­toč­ná fun­kcia ho­di­niek. Ďal­šie plus bu­de prak­tic­ké zob­ra­ze­nie ho­dín pri na­bí­ja­ní. Ho­din­ky sa mô­žu pria­mo pri­po­jiť k zná­mym sie­ťam Wi-Fi. Ap­li­ká­cie mô­žu pris­tu­po­vať k mik­ro­fó­nu a preh­rá­vať zvuk na ho­din­kách a cez BT rep­ro­duk­to­ry. Do­má­ca elek­tro­ni­ka Ho­me­Kit bu­de ov­lá­da­teľ­ná cez ho­din­ky App­le Watch. Ďal­ších drob­ných zlep­še­ní je množ­stvo, tak sa ne­chaj­me prek­va­piť, čo si pre nás spo­loč­nosť App­le eš­te pri­chys­ta­la.

watch_os_2.0_3.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter