WWDC 2015: Apple predstavil nový iOS 9

Spo­loč­nosť App­le vče­ra 8. jú­na pred­sta­vi­la hneď tri no­vé ope­rač­né sys­té­my a ta­kis­to služ­bu App­le Mu­sic, kto­rá pri­nies­la strea­mo­va­nie hud­by. Je­den z tro­ji­ce ope­rač­ných sys­té­mov je aj iOS 9, kto­rý na roz­diel od svoj­ho po­čí­ta­čo­vé­ho bra­ta pri­nie­sol ši­ro­kú pa­le­tu no­vi­niek.

iOS 9

No­vý ope­rač­ný sys­tém spo­loč­nos­ti App­le pre iP­ho­ne či iPad dnes pri­nie­sol nao­zaj množ­stvo no­vi­niek, kto­ré tre­ba zhr­núť do krat­šie­ho člán­ku. Prá­ve tu si no­vin­ky ro­zo­be­rie­me a v prie­be­hu týž­dňa sa ku všet­kým vrá­ti­me pod­rob­nej­šie. Na za­čia­tok tre­ba na­pí­sať, že App­le sa za­me­ral pre­dov­šet­kým na op­ti­ma­li­zá­ciu sof­tvé­ru, a tak by mal byť iOS 9 naj­sta­bil­nej­ším iOS v ce­lej je­ho his­tó­rii. Ta­kis­to by bo­lo dob­ré spo­me­núť, že App­le ho sku­toč­ne po­nú­kol aj na star­šie za­ria­de­nia, kto­ré ho už dos­tať ne­ma­li. Pat­rí me­dzi ne nap­rík­lad iP­ho­ne 4S či iPad mi­ni.

No­tes

Všet­ko sa to za­ča­lo ap­li­ká­ciou No­tes, kto­rá dos­ta­la množ­stvo zlep­še­ní. Po no­vom bu­de mož­né do tej­to ap­li­ká­cie kres­liť či vy­tvá­rať no­vé check-lis­ty. Ta­kis­to spo­loč­nosť App­le pri­da­la nie­koľ­ko jed­no­du­chých nás­tro­jov na edi­tá­ciu textu, ako aj mož­nosť uk­la­dať od­ka­zy no­vým spô­so­bom. No­tes je te­da kom­plet­ne prep­ra­co­va­ný, a to nie­len pre iOS, ale aj pre OS X.

obr1.jpg

obr2.jpg

obr3.jpg

Maps

App­le si dal ten­to­raz o čo­si viac zá­le­žať aj na ma­pách, kde náj­de­me množ­stvo no­vi­niek z ob­las­ti ces­to­va­nia. Me­dzi tie hlav­né pa­tria nap­rík­lad tra­sy rôz­nych že­lez­níc, auto­bu­sov či iných dop­rav­ných pros­tried­kov. Ma­py ta­kis­to náj­du naj­bliž­šie reš­tau­rá­cie, ba­ry či ka­viar­ne. App­le tie­to služ­by spus­til sí­ce len v niek­to­rých vy­bra­ných mes­tách, ale už čos­ko­ro sa mô­že­me te­šiť na ďal­šie a ďal­šie lo­ka­li­ty (aj keď na Slo­ven­sko či Čes­ko sa nie­čo po­dob­né asi len tak ne­dos­ta­ne).

obr7.jpg

News

Spo­loč­nosť App­le si asi po­ve­da­la, že ap­li­ká­cií v zá­klad­nom iOS nie je dosť, a tak sem pri­da­la úpl­ne no­vú ap­li­ká­ciu News, vďa­ka kto­rej bu­deš môcť sle­do­vať ak­tuál­ne sprá­vy z ce­lé­ho sve­ta om­no­ho efek­tív­nej­ším spô­so­bom. Ne­chý­ba­jú tu ani­má­cie, fo­tog­ra­fie či vi­deá, kto­ré sle­do­va­nie ak­tua­lít ur­či­te sprí­jem­nia.

obr10.jpg

obr11.jpg

iPad

Spo­mí­na­né no­vin­ky, kto­ré sme opí­sa­li, pla­tia pre obid­ve za­ria­de­nia. No väč­ší z dvo­ji­ce iOS dos­ta­ne aj dve zá­sad­né no­vin­ky. Pr­vá z nich sa tý­ka kon­krét­ne klá­ves­ni­ce Qic­kTy­pe, kto­rá dos­ta­la via­ce­ro zlep­še­ní, aby ov­lá­da­nie tvoj­ho iPa­du bo­lo čo naj­me­nej ná­roč­né. Jed­na z no­vi­niek je nap­rík­lad pri­dá­va­nie navr­ho­va­ných slov do textu, ko­pí­ro­va­nie či stri­ha­nie textu ale­bo úpl­ná no­vá fun­kcia, vďa­ka kto­rej bu­de mož­né do textu po­mo­cou klá­ves­ni­ce pri­dá­vať aj fot­ky.

obr13.jpg

Pre iPad je tu no­vin­ka, kto­rá z ne­ho ro­bí sčas­ti Mac. Je­ho ob­ra­zov­ka sa to­tiž mô­že sprá­vať ako trac­kpad s pod­po­rou rôz­nych gest, kto­ré poz­ná­me z Ma­cu. Prá­ve vďa­ka tým­to no­vin­kám mož­no om­no­ho jed­no­duch­šie ozna­čiť text či jaz­diť po ob­ra­zov­ke sme­rom do­le či ho­re. Na to­to ov­lá­da­nie však bu­de tre­ba pou­ží­vať oba prs­ty, nie­len je­den.

obr14.jpg

Mul­ti­tas­king

Áno, je to tu! Aj iPad sa ko­neč­ne po dl­hých ro­koch doč­kal nie­čo­ho, po čom je­ho pou­ží­va­te­lia tú­žia straš­ne dl­ho. Doč­kal sa no­vé­ho mul­ti­tas­kin­gu, vďa­ka kto­ré­mu bu­de mož­né ro­biť na jed­nej ob­ra­zov­ke via­ce­ro ve­cí na­raz. Prá­ve tá­to no­vin­ka pri­dá­va mož­nosť nap­rík­lad rých­lo od­pi­so­vať na sprá­vy cez iMes­sa­ge, po­kiaľ si prá­ve pre­ze­rá­te svoj fa­ce­boo­ko­vý pro­fil, prí­pad­ne zmen­šiť vi­deo, kto­ré prá­ve sle­du­je­te, aby ste si moh­li po­zrieť pri­chá­dza­jú­ci mail.

Mož­nos­tí vy­uži­tia no­vé­ho mul­ti­tas­kin­gu je nao­zaj ve­ľa a vďa­ka vý­ko­nu ho pod­po­ru­je tak­mer kaž­dý iPad, kto­rý má osa­de­ný čip App­le A7 a nov­ší (no­vý mul­ti­tas­king však bu­de naj­lep­šie pra­co­vať zrej­me na naj­nov­šom a naj­vý­kon­nej­šom iPa­de Air 2. ge­ne­rá­cie).

obr15.jpg

Mul­ti­tas­king bu­de mož­né zob­ra­zo­vať v po­me­roch 66/33 či 50/50. Je už len na pou­ží­va­te­ľo­vi, kto­rý si vy­be­rie, ale ak bu­de chcieť sle­do­vať vi­deo, App­le si tu dal nao­zaj zá­le­žať a bu­de ho mož­né zmen­šo­vať, zväč­šo­vať či umies­tňo­vať kde­koľ­vek na ob­ra­zov­ke. Je to vlas­tne nie­čo po­dob­né, ako­by ste po­ze­ra­li vi­deo na Ma­cu.

obr16.jpg

obr17.jpg

Je­di­ná ško­da je, že sa no­vý mul­ti­tas­king ne­dos­tal na iP­ho­ne, mi­ni­mál­ne na väč­ší mo­del s uh­lo­prieč­kou 5,5", kde by sme ho ur­či­te uví­ta­li. Mi­ni­mál­ne fun­kciu s vi­deom, kto­rá nám ro­bí več­ne prob­lém. iP­ho­ne 6 Plus je pred­sa dosť veľ­ký na to, aby na ňom moh­lo nie­čo po­dob­né fun­go­vať.

To­to bol krát­ky súhrn no­vi­niek, kto­ré sa tý­ka­li vý­hrad­ne iOS 9. Na key­no­te bol však nao­zaj bo­ha­tý prog­ram a moh­li sme tu vi­dieť aj do­te­raz naj­in­te­li­gen­tnej­šiu ver­ziu Si­ri od ro­ku 2011. App­le z nej spra­vil dos­lo­va du­cha, kto­rý vie o všet­kom, čo sa v va­šom iOS 9 de­je, do­kon­ca do­ká­že in­tui­tív­ne vy­hľa­dá­vať niek­to­ré ve­ci.

obr18.jpg

Ďal­šie no­vin­ky pri­ne­sie­me vo for­me sa­mos­tat­ných člán­kov. A aby sme ne­za­bud­li, iOS 9 bu­de v be­ta ver­zii dos­tup­ný už v jú­li a do iP­ho­nov sa dos­ta­ne nie­ke­dy v sep­tem­bri, tak­že si eš­te bu­de­me mu­sieť chví­ľu poč­kať.

obr21.jpg

Zdroj: Sve­tapp­le.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter