Miniatúrny počítač do zásuvky zvládne Windows 10

Pred­stav­te si, že na­mies­to na­bí­jač­ky na te­le­fón, no­sí­te vo vrec­ku ce­lý po­čí­tač. Na veľtr­hu Com­pu­tex 2015 pred­sta­vi­la spo­loč­nosť Quan­ta sku­toč­ne za­ují­ma­vý kú­sok. Je ním naj­men­ší po­čí­tač s pl­no­hod­not­ným Win­dows 10, kto­rý mož­no za­po­jiť do zá­suv­ky.

Po­čí­tač Quan­ta Com­pu­te Plug dis­po­nu­je dvo­ma USB 3.0 por­ta­mi a HDMI vý­stu­pom pre pri­po­je­nie k mo­ni­to­ru. Slot na SD kar­ty mu chý­ba. Svo­ji­mi mi­nia­túr­ny­mi roz­mer­mi ho mož­no po­rov­ná­vať s po­dob­ný­mi za­ria­de­nia­mi, ako In­tel Com­pu­te Stick ale­bo Me­Go­Pad.

Na roz­diel od In­te­lu, si však Quan­ta Com­pu­te Plug do­ká­že vziať via­cej ener­gie z elek­tric­kej zá­suv­ky, ako on z HDMI por­tu. Quan­ta Com­pu­te Plug je mož­né ov­lá­dať za po­mo­ci Blue­tooth head­se­tu, prí­pad­ne hla­so­vý­mi po­vel­mi, kto­ré uží­va­teľ za­dá­va hla­so­vej asis­ten­tke Cor­ta­na.

Ďal­šie špe­ci­fi­ká­cie ani vý­kon toh­to po­čí­ta­ča za­tiaľ zná­me nie sú. Svo­je up­lat­ne­nie by však mo­hol náj­sť prá­ve vte­dy, ak bu­de pot­reb­né te­le­ví­ziu ale­bo dis­plej zme­niť na in­te­li­gen­tné za­ria­de­nie ale­bo all-in-one po­čí­tač v mo­ni­to­re.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter