Microdia Xtra Elite – prvá karta microSD s polterabajtovou kapacitou

Taiwan­ská spo­loč­nosť Mic­ro­dia pred­sta­vi­la na Com­pu­texe pr­vú pa­mä­ťo­vú kar­tu mic­roSD na sve­te s ka­pa­ci­tou 512 GB. Je to viac ako dvoj­ná­so­bok maximál­nej ka­pa­ci­ty (200 GB) dos­tup­nej na sú­čas­nom tr­hu. Do­te­raj­ším re­kor­dé­rom bo­la kar­ta Ultra mic­roSDXC od San­Dis­ku.

Mic­ro­dia však ne­nas­le­du­je dneš­ný trend zlac­ňo­va­nia za­ria­de­ní mass sto­ra­ge. Ak chce­te pol te­ra­baj­tu na kar­te veľ­kej ako necht, mu­sí­te si za to prip­la­tiť. Uvá­dzacia ce­na sa to­tiž po­hy­bu­je oko­lo 1000 do­lá­rov.

Kar­ta Xtra Eli­te sa dos­ta­ne na trh prav­de­po­dob­ne bu­dú­ci me­siac a bu­de pod­po­ro­vať štan­dard UHS s rých­los­ťou až 300 Mb/s. Je za­lo­že­ná na štan­dar­de SD 4.0, kto­rý za­hŕňa se­kun­dár­ny rad pi­nov, tak­že ak va­še za­ria­de­nie nespĺňa po­žia­dav­ky SD 4.0, bu­de­te sa mu­sieť us­po­ko­jiť s po­lo­vič­nou rých­los­ťou 150 Mb/s.

Kar­ta je ur­če­ná naj­mä pre pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov a ka­me­ra­ma­nov, kto­rí oce­nia rých­ly pre­nos a veľ­kosť úlož­né­ho pries­to­ru.

Zdroj: pho­nea­re­na.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter