Synaptics SmartBar zmení medzerník na dotykovú plochu

Zdá sa, že me­dzer­ník na klá­ves­ni­ci po­čí­ta­ča má veľ­ký po­ten­ciál. As­poň nás o tom pres­vied­ča spo­loč­nosť Syn­ap­tics. Pri­pa­da­lo jej, že me­dzer­ník je ne­vyu­ži­tý, a tak na Com­pu­texe pred­sta­vi­la tech­no­ló­giu Smar­tBar.

Syn­ap­tics sa ve­nu­je vý­vo­ju roz­hra­ní za­lo­že­ných na do­ty­ku a bio­met­ric­kých tech­no­ló­gií pre in­te­li­gen­tné za­ria­de­nia. Je­ho pro­duk­ty sia­ha­jú­ce od do­ty­ko­vých dis­ple­jov po čí­tač­ky od­tlač­kov pr­stov vy­uži­li fir­my zvuč­ných mien, napr. Acer, Ama­zon, Asus, Dell, Goog­le, HP, HTC, Le­no­vo, LG, Mic­ro­soft, Sam­sung, So­ny atď. Jej no­vý pro­dukt Smar­tBar je ur­če­ný pre sto­lo­vé po­čí­ta­če a no­te­boo­ky.

Ide o viac­do­ty­ko­vý povrch in­teg­ro­va­ný do me­dzer­ní­ka. Umož­ňu­je po­mo­cou pr­stov (ideál­ne pal­cov) vy­ko­ná­vať rôz­ne ty­py gest ako na do­ty­ko­vých dis­ple­joch. Mô­že ísť nap­rík­lad o po­sú­va­nie, zväč­šo­va­nie a zmen­šo­va­nie, rých­ly vý­ber textu a pod. Je­ho pou­ži­tie zvy­šu­je rých­losť a pro­duk­ti­vi­tu nap­rík­lad pri pou­ží­va­ní kan­ce­lár­skych prog­ra­mov či hra­ní hier.

synaptics_smartbar.jpg

Smar­tBar ne­má nah­ra­diť trac­kpad, ale pri­dať na no­te­book ďal­ší povrch po­dob­ný trac­kpa­du. Vý­rob­ca za­ria­de­nia bu­de môcť nap­rog­ra­mo­vať kon­krét­ne ve­ci, kto­ré sa bu­dú dať po­mo­cou ne­ho ro­biť.

Na Smar­tBa­re mož­no na­kon­fi­gu­ro­vať až päť vir­tuál­nych tla­či­diel, kaž­dé z nich sa dá nap­rog­ra­mo­vať tak, aby pos­kyt­lo ne­ja­kú skrat­ku k ov­lá­da­niu hier či k des­kto­po­vej fun­kcii (nah­ra­dia te­da bež­né klá­ve­so­vé skrat­ky).

A ke­dy sa s tou­to tech­no­ló­giou stret­ne­me v kon­krét­nych za­ria­de­niach? To sa dá te­raz ťaž­ko po­ve­dať, no Ther­mal­ta­ke sa vy­jad­ril, že prip­ra­vu­je her­nú klá­ves­ni­cu so Smar­tBa­rom. Za­tiaľ však nep­rez­ra­dil, ke­dy ju uve­die na trh.

Zdroj: poc­ket-lint.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter